Kursplan

Afrikanska studier: Utbildning och förändring i afrikanska samhällen

Kurskod
AS2004
Poäng
8 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå 2
Akademi
Akademin Humaniora och medier
Ämnestillhörighet
Historia (HIA)
Ämnesgrupp
Övriga tvärvetenskapliga studier
Utbildningsområde
Humanistiska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Afrikanska studier1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1G2F
Fastställd
Fastställd 2018-02-13.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2018-02-13.

Lärandemål

Efter genomgången kurs ska den studerande kunna:

  • redogöra för grundläggande villkor för utbildningspolitik samt för utbildningens roll för utvecklingen i afrikanska samhällen
  • förklara och diskutera utbildningspolitiska frågor med särskild relevans för afrikanska förhållanden
  • analysera förhållandet mellan globala processer och social förändring i afrikanska samhällen.

Innehåll

Kursen behandlar utbildningspolitik samt utbildningens roll för utvecklingen av afrikanska samhällen. Fokus i kursen är på relationen mellan utbildning och social förändring. Inhemska system för kunskap och lärande relateras till formella och strukturerade utbildningssystem. Utbildningsbiståndets roll för utveckling i afrikanska samhällen diskuteras. Frågor knutna till lärarens yrkesetik samt till officiella läroplaners roll behandlas.

Examinationsformer

Kursen examineras genom aktivt seminariedeltagande och skriftliga uppgifter.

Arbetsformer

Arbetet bedrivs i form av föreläsningar och seminarier. All undervisning sker på engelska.

Betyg

Som betygsskala används A - F

Förkunskapskrav

  • 60 hp inom humaniora, samhällsvetenskap eller utbildningsvetenskap och Engelska B/Engelska 6 från gymnasiet eller motsvarande kunskaper. Dispens beviljas från kravet på svenska för grundläggande behörighet

Övrigt

Ersätter AS2001.