Kursplan

Arabiska II

Kurskod
AR1021
Poäng
15 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå 1
Akademi
Institutionen för språk, litteratur och lärande
Ämnestillhörighet
Arabiska (ARA)
Ämnesgrupp
Arabiska
Utbildningsområde
Humanistiska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Arabiska1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1G1F
Fastställd
Fastställd 2013-06-14.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2013-06-14.
Reviderad
Reviderad 2017-10-03.
Revideringen är giltig fr.o.m. 2017-10-03.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • interagera på tillrättalagd modern standardarabiska (MSA) i vardagliga och välkända situationer
  • läsa och svara på frågor på MSA om korta och enkla litterära texter
  • redogöra för grundläggande aspekter om det arabiska språkets struktur och kunna tillämpa dessa såväl muntligt som skriftligt
  • visa viss insikt om skillnaden mellan standardarabiska och de olika arabiska dialekterna
  • visa viss insikt om det arabiska språkets utveckling.

Innehåll

Kursen består av tre moment. Momenten Språkfärdighet 1 och Språkfärdighet 2 bygger på varandra. I momenten läser studenten texter med ökande svårighetsgrad och på lektionerna diskuteras texternas grammatik och ordval samt innehåll. Studenten använder sedan textens vokabulär muntligt i rollspel och diskussioner. Skrivuppgifter och hörförståelse finns kopplade till varje text. Det tredje momentet är fristående och innehåller föreläsningar om det arabiska språkets utveckling samt skillnader och likheter mellan modern standardarabiska och olika dialekter.

Examinationsformer

Kursen examineras genom kontinuerlig muntlig och skriftlig bedömning. Språkfärdighet 1 examineras även genom en skriftlig hemtentamen och Språkfärdighet 2 genom både en skriftlig och en muntlig tentamen. Stor vikt läggs vid att givna tidsramar respekteras och för sent inlämnade uppgifter ges högst G. Momentet Introduktion till det arabiska språket examineras genom svar på skriftliga frågor och en skriftlig rapport.

Arbetsformer

Arabiska används som undervisningsspråk och svenska och/eller engelska används som stödspråk. Seminarier utgör grunden för kursen och studenten förväntas där delta aktivt. Vissa studieuppgifter förutsätter förmåga att samarbeta med övriga kursdeltagare. Momentet Introduktion till det arabiska språket består av inspelade föreläsningar och artiklar och därtill hörande uppgifter som studenten kan utföra individuellt under kursens gång.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

För VG på hela kursen krävs VG i momenten Språkfärdighet 1 och 2.

Betygsrapportering:
Moment 1: Språkfärdighet 1 - 6 hp
Moment 2: Språkfärdighet 2 - 6 hp
Moment 3: Introduktion till det arabiska språket - 3 hp

Förkunskapskrav

  • Arabiska för nybörjare I 15 hp

Övrigt

Ersätter AR1019.

Reviderad
2017-10-03 (huvudområde inlagt)