Kursplan

Management och tolkning av kulturarv

Kurskod
AKG27R
Poäng
7,5 högskolepoäng
Nivå
Avancerad nivå
Institution
Institutionen för kultur och samhälle
Ämnestillhörighet
Kulturgeografi (KGA)
Ämnesgrupp
Kultur- och samhällsgeografi
Utbildningsområde
Samhällsvetenskapliga området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Kulturgeografi1
Turismvetenskap2
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1A1F
2A1F
Fastställd
Fastställd 2022-02-16.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2022-02-26.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • översiktligt redogöra för kunskapsområdet, inbegripet aktuell forskning om kulturarv
  • analysera kulturarvets betydelse i upplevelseekonomin och dess betydelse i strukturförändringar och för regional utveckling
  • analysera ekonomiska, sociala och kulturella konsekvenser av hur kulturarvsmiljöer sköts
  • diskutera hållbarhetsfrågor relaterade till kulturarv
  • reflektera över hur interpretation av aktuella miljöer är relaterade till tankeströmningar och ideologiska synsätt
  • diskutera och problematisera landskapsanalys och olika metoder för interpretation.

Innehåll

Kursen behandlar hur natur- och kulturarv har blivit allt viktigare som en resurs för regional utveckling och turism. Vidare uppmärksammas natur- och kulturarvets komplexa karaktär och hur detta kan användas för att förstärka attraktionskraften och identiteten hos en viss plats. Förmågan att skärskåda processer som leder till förändring, särskilt när det gäller det agrara och industriella arvet, behandlas i kursen. Vidare behandlar kursen möjligheten att skapa hållbara turismprodukter baserade på olika arv. Managementfrågor som rör natur – och kulturarv behandlas i kursen inklusive hur interpretativt skrivande och s.k. storytelling får en alltmer framskjuten plats i upplevelseekonomin.

Examinationsformer

Aktivt deltagande i seminarier, ett individuellt PM.

Arbetsformer

Föreläsningar, samt obligatoriska seminarier och fältarbete/exkursion.

Betyg

Som betygsskala används A–F.

Modul 1: Seminarier - 2,5 hp (A-F)
Modul 2: Exkursion - 1 hp (U-G)
Modul3: PM - 4 hp (A-F)


Förkunskapskrav

  • Filosofie Kandidatexamen med huvudområdet Företagsekonomi, Kulturgeografi, Turismvetenskap och Engelska 6

Övrigt

Maximalt fem examinationstillfällen.
Ersätter KG3018.