Kursplan

Världslitteraturer: Nord- och Sydamerika

Kurskod
AJP23R
Poäng
7,5 högskolepoäng
Nivå
Avancerad nivå
Akademi
Institutionen för språk, litteratur och lärande
Ämnestillhörighet
Japanska (JAA)
Ämnesgrupp
Japanska
Utbildningsområde
Humanistiska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Interkulturella litteraturstudier1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1A1N
Fastställd
Fastställd 2020-01-29.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2020-01-29.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • i detalj redogöra för ett flertal gränsöverskridande litterära verk från Nord- och Sydamerika och den mångfald av kulturella sammanhang inom vilka dessa har skapats
  • tillämpa diametralt olika angreppssätt och ifrågasätta essentialistiska kulturbegrepp vid analys av litterära texter
  • diskutera begreppet världslitteratur i dess olika betydelser och i relation till litteratur från Nord- och Sydamerika
  • argumentera med tydlighet för sin egen analys av litterära verk och sakligt värdera liknande analyser utförda av andra.

Innehåll

I kursen ges en bred översikt över modern och nutida litteratur skapad på de amerikanska kontinenterna. Ett antal centrala verk, som i någon mening kan klassificeras som världslitteratur, läses i original eller i översättning. Genom studiet av hur dessa har tolkats och analyserats inom olika forskningstraditioner ges en inblick i den rikedom av angreppssätt som finns i studiet av litteratur. Speciellt studeras begreppet världslitteratur i dess olika betydelser och hur det har använts för att diskutera nord- och sydamerikansk litteratur.

Examinationsformer

Kursen examineras genom bedömning av aktivt deltagande i seminarier och skriftliga inlämningsuppgifter.

Arbetsformer

Kursen består av föreläsningar och obligatoriska seminarier. Undervisningspråket är engelska.

Betyg

Som betygsskala används A - F

Slutbetyg på kursen sätts efter en samlad bedömning av examinator.

Betygsrapportering:
Modul 1: Skriftliga inlämningsuppgifter - 5 hp
Modul 2: Seminarier - 2,5 hp

Förkunskapskrav

  • Kandidatexamen motsvarande 180 hp inom litteraturvetenskap eller språk och Engelska B/6 från gymnasiet, eller 15 hp i interkulturella litteraturstudier på avancerad nivå, eller motsvarande kunskaper. Dispens beviljas från kravet på svenska för grundläggande behörighet