Kursplan

Examensarbete i idrott och hälsa för ämneslärarexamen inriktning gymnasieskolan

Kurskod
AIH24T
Poäng
30 högskolepoäng
Nivå
Avancerad nivå
Institution
Institutionen för hälsa och välfärd
Ämnestillhörighet
Idrotts- och hälsovetenskap (IDA)
Ämnesgrupp
Idrott/idrottsvetenskap
Utbildningsområde
Idrottsliga området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Ej huvudområde1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1A1F
Fastställd
Fastställd 2020-03-05.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2020-08-31.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • självständigt identifiera ett idrottsdidaktiskt problemområde och formulera forskningsfrågor utifrån en bred insikt i idrottsdidaktiskt aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete såväl som en fördjupad insikt i delar av detta område
  • utifrån ett vetenskapsteoretiskt perspektiv diskutera kvalitativ och kvantitativ metod samt med vetenskapsteoretiska termer argumentera för val av metod och teori i relation till det formulerade syftet med den egna studien
  • kritiskt och självständigt tillvarata, systematisera, analysera och reflektera över egna och andras erfarenheter samt för arbetet relevanta forskningsresultat
  • genomföra ett självständigt idrottsdidaktiskt vetenskapligt arbete med tydlig forskningsanknytning, etiska överväganden och relevant teori- och metodanvändning samt i skriftlig och muntlig form presentera, och argumentera för, det egna arbetet
  • analysera, värdera och diskutera andras examensarbeten genom att, i form av tydlig konstruktiv respons, peka på förtjänster såväl som förslag till förbättringar.

Innehåll

I kursen studeras och problematiseras aktuell idrottsdidaktisk forskning utifrån bland annat vetenskapsteoretiska perspektiv. Möjliga problemområden, relevanta för undervisning och lärande i ämnet idrott och hälsa diskuteras. Teorier och analysmetoder som används inom det idrottsdidaktiska forskningsfältet granskas genom studier av vetenskapliga artiklar. I kursen genomför studenten självständigt ett fördjupningsarbete inom kunskapsområdet idrottsdidaktik. Resultatet presenteras i form av en självständigt författad uppsats.

Examinationsformer

Muntliga presentationer och skriftliga inlämningsuppgifter och ett skriftligt självständigt arbete, försvar av det egna arbetet och opponering på medstuderandes arbete.

Arbetsformer

Föreläsningar, obligatoriska seminarier, grupphandledning, enskild handledning samt självständigt genomförande av vetenskaplig studie.

Betyg

Som betygsskala används U–VG.

För betyget väl godkänd på hela kursen krävs väl godkänd på det vetenskapliga arbetet och godkänd på övriga moduler.

Betygsrapportering:

  • Läskurs, 5 hp, U-VG
  • Teori och analys, 5 hp, U-VG
  • Vetenskapligt arbete baserad på empirisk insamling, 20 hp, U-VG

Förkunskapskrav

  • Idrott och hälsa I med didaktisk inriktning, 30 hp, Idrott och hälsa II med didaktisk inriktning, 30 hp, Idrott och hälsa III med didaktisk inriktning, 30 hp samt Vetenskapsteori och utbildningsvetenskaplig forskning för ämneslärare, 7,5 hp