Kursplan

Examensarbete i historia för ämneslärarexamen, inriktning gymnasieskolan

Kurskod
AHI23W
Poäng
30 högskolepoäng
Nivå
Avancerad nivå
Akademi
Institutionen för kultur och samhälle
Ämnestillhörighet
Historia (HIA)
Ämnesgrupp
Historia
Utbildningsområde
Humanistiska området, 75%
Undervisningsområdet, 25%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Ej huvudområde1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1A1F
Fastställd
Fastställd 2020-01-30.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2020-01-30.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • redogöra för och problematisera ett avgränsat utbildningsvetenskapligt område omfattande forskningshistorik, centrala forskningsproblem och aktuella forskningsbehov inom historieämnet
  • självständigt och kritiskt systematisera, problematisera och reflektera över tidigare forskningsresultat utifrån såväl vetenskapsteoretiska som historiedidaktiska perspektiv
  • utifrån tidigare forskning och egna erfarenheter formulera och motivera en relevant utbildningsvetenskaplig eller historiedidaktisk problemställning med tillhörande forskningsfrågor
  • genomföra ett självständigt problemorienterat vetenskapligt arbete med tydlig forskningsanknytning, relevant empiri, teori- och metodanvändning, samt argumentation som vilar på vetenskaplig grund
  • presentera och argumentera för egna resultat samt förhålla sig till vetenskaplig kritik på ett professionellt och konstruktivt sätt
  • analysera, värdera och diskutera andras vetenskapliga arbeten genom att, i form av tydlig konstruktiv respons, peka på förtjänster såväl som tillkortakommanden
  • bidra till kunskapsutveckling inom ett avgränsat historiedidaktiskt område av betydelse för yrkesutövningen.

Innehåll

I kursen genomför den studerande en kvalificerad och självständig vetenskaplig undersökning med utgångspunkt i ett historiedidaktiskt problem. Undersökningen förväntas kunna bidra till kunskapsutveckling inom ett avgränsat historiedidaktiskt område.

Examinationsformer

Kursen examineras genom aktivt deltagande i seminarier samt i form av en vetenskaplig uppsats som den studerande presenterar och försvarar vid ett särskilt ventileringsseminarium, vid vilket den studerande också opponerar på en medstuderandes examensarbete. Examensarbetet kan också redovisas som vetenskaplig uppsats (med tillhörande ventileringsseminarium och opposition av medstuderandes examensarbete) i kombination med annan gestaltande form.

Arbetsformer

Undervisningen sker i form av föreläsningar och obligatoriska seminarier, samt handledning, individuellt eller i grupp.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

Förkunskapskrav

  • Historia I med didaktisk inriktning, 30 hp, Historia II med didaktisk inriktning, 30 hp, Historia III med didaktisk inriktning för gymnasieskolan, 30 hp och Vetenskapsteori och utbildningsvetenskaplig forskning för ämneslärare i gymnasieskolan, 7,5 hp, eller motsvarande kunskaper