Kursplan

Franska IV: Språkvetenskap med fokus på språkinlärning

Kurskod
AFR26R
Poäng
7,5 högskolepoäng
Nivå
Avancerad nivå
Akademi
Institutionen för språk, litteratur och lärande
Ämnestillhörighet
Franska (FRA)
Ämnesgrupp
Franska
Utbildningsområde
Humanistiska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Franska1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1A1N
Fastställd
Fastställd 2021-03-02.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2021-03-02.
Reviderad
Reviderad 2021-12-08.
Revideringen är giltig fr.o.m. 2021-12-08.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • reflektera över forskningslitteratur inom språkvetenskap med fokus på främmandespråksinlärning samt kunna använda sig av olika språkinlärningsteorier
  • formulera, värdera och diskutera olika frågeställningar inom språkinlärning
  • analysera en korpus eller sekvenser ur olika korpusar med fokus på språkinlärning
  • redogöra skriftligt och muntligt på akademisk franska för aktuell språkinlärningsforskning på ett koherent, metodologiskt och terminologiskt brukligt sätt.

Innehåll

Kursen behandlar språkvetenskap med fokus på främmandespråksinlärning utifrån olika texter, korpusar och vetenskapliga verk. Studenten väljer i samråd med läraren ett ämnesområde att fördjupa sig i.

Examinationsformer

Kursen examineras dels genom skriftliga och muntliga inlämningsuppgifter och aktivt deltagande vid seminarier, dels genom en kortare språkvetenskaplig analys som presenteras skriftligt och muntligt.

Arbetsformer

Undervisningen sker i form av obligatoriska seminarier. Undervisningen sker på franska.

Betyg

Som betygsskala används U - VG

Förkunskapskrav

  • 90 hp i franska inklusive 30 hp i Franska III