Kursplan

Examensarbete i franska för ämneslärarexamen, inriktning gymnasieskolan

Kurskod
AFR24B
Poäng
30 högskolepoäng
Nivå
Avancerad nivå
Institution
Institutionen för språk, litteratur och lärande
Ämnestillhörighet
Franska (FRA)
Ämnesgrupp
Franska
Utbildningsområde
Humanistiska området, 75%
Undervisningsområdet, 25%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Ej huvudområde1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1A1F
Fastställd
Fastställd 2020-02-26.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2020-02-26.

Lärandemål

Kursens övergripande mål är att den studerande ytterligare fördjupar såväl sina kunskaper i franska och sin teoretiska medvetenhet inom franskämnets olika delar som förmågan att kritiskt och självständigt tillvarata, analysera och systematisera egna och andras forskningsresultat av betydelse för den kommande yrkesutövningen som ämneslärare i franska.
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • visa väsentligen fördjupade kunskaper inom ett avgränsat ämnesdidaktiskt område och fördjupad insikt i områdets aktuella forsknings- och utvecklingsarbete
  • utifrån tidigare forskning formulera en relevant ämnesdidaktisk problemställning med tillhörande forskningsfrågor
  • visa förmåga att utifrån en ämnesdidaktisk problemställning självständigt och kritiskt systematisera, problematisera och analysera empiriskt material samt egna och andras forskningsresultat
  • genomföra ett självständigt problemorienterat vetenskapligt arbete med tydlig forskningsanknytning, relevant teori- och metodanvändning, samt argumentation som vilar på vetenskaplig grund
  • visa fördjupad förmåga att, med högt ställda krav på skriftlig och muntlig kommunikationsförmåga, presentera och argumentera för egna resultat samt förhålla sig till vetenskaplig kritik på ett professionellt och konstruktivt sätt
  • visa fördjupad förmåga att analysera, värdera och diskutera andras vetenskapliga arbeten genom att, i form av tydlig konstruktiv respons, peka på förtjänster såväl som tillkortakommanden
  • bidra till kunskapsutveckling inom ett avgränsat ämnesdidaktiskt område av betydelse för yrkesutövningen.

Innehåll

Examensarbetet har en tydlig ämnesdidaktisk prägel och fokuserar på franskämnets vad-, hur- och varför-frågor. Examensarbetet innebär dels en fördjupning av de ämneskunskaper som den studerande utvecklat under de inledande tre terminerna, dels en förberedelse för den kommande yrkesverksamheten. Med stöd av handledare preciseras problemställning, syfte och frågeställningar. Vidare insamlas och undersöks ett empiriskt material med hjälp av lämpliga metoder och utifrån relevanta teorier. Resultatet av undersökningen analyseras och tolkas mot bakgrund av tidigare forskningsresultat och presenteras i form av en vetenskaplig uppsats skriven på franska, vilken kan kompletteras med andra redovisningsformer. Den studerande försvarar sitt examensarbete och genomför en kritisk granskning av en medstuderandes examensarbete vid ett ventileringsseminarium. Slutligen presenterar den studerande sina undersökningsresultat och slutsatser för partnerskolan och i förekommande fall för aktuellt partnerområde. Val av teoretiska perspektiv, vilka forskningsmetoder som används och behandlas och vilken litteratur som är mest ändamålsenlig styrs av det aktuella ämnesområdet och de frågeställningar som väljs.

Examinationsformer

Kursen examineras genom aktivt deltagande i seminarier och handledning samt i form av en vetenskaplig uppsats som presenteras och försvaras vid ett särskilt ventileringsseminarium, vid vilket den studerande också opponerar på en medstuderandes examensarbete. Examensarbetet kan också redovisas som vetenskaplig uppsats i kombination med annan gestaltande form.

Arbetsformer

Kursen ges i form av föreläsningar samt obligatoriska seminarier och obligatorisk handledning, individuellt och i grupp. Undervisningen sker på franska och svenska.

Betyg

Som betygsskala används U–VG.

Förkunskapskrav

  • Franska I med didaktisk inriktning, 30 hp, Franska II med didaktisk inriktning, 30 hp, Franska III med didaktisk inriktning för gymnasieskolan, 30 hp och Vetenskapsteori och utbildningsvetenskaplig forskning för ämneslärare i gymnasieskolan, 7,5 hp

Övrigt

För nätbaserad kurs krävs att den studerande kan kommunicera med ljud och bild via en dator eller motsvarande.