Kurs VÅ2021

Metoder och teorier vid symtom och tecken på hälsa/ohälsa II

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Huvudområde: Omvårdnad

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Det övergripande målet är att studenten ska kunna visa kunskap och förståelse för de omvårdnadsbehov som uppstår vid komplexa tillstånd av ohälsa och sjukdom. Vidare ska studenten förstå att bemöta de närstående och den sjuke, i vården och vård vid livets slut.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna,

  • beskriva diagnostik och behandling inom omvårdnad och medicin utifrån sjuksköterskans ansvarsområde vid komplexa vårdbehov och vård vid livets slut,
  • kritiskt diskutera symtom och symtomkontroll, med särskilt fokus på smärta, för att främja livskvalitet och välbefinnande samt lindra lidande,
  • tillämpa läkemedelsberäkning och redogöra för läkemedelsanvändning i relation till multisjukdom och vård av äldre,
  • systematiskt planera omvårdnad vid komplexa vårdbehov och reflektera över utvärdering och samordnad vårdplanering,
  • jämföra val av perspektiv i vården avseende personcentrerad och familjefokuserad vård samt salutogenes och patogenes,
  • beskriva filosofi, teori och metoder inom palliativ vård,
  • reflektera över etiska situationer inom utredning och behandling vid komplexa vårdbehov i relation till patientens och närståendes makt, integritet och delaktighet,
  • reflektera över samtalsmetodik och kommunikationens betydelse i mötet med patient och närstående vid familjefokuserad vård och palliativ vård,
  • reflektera över hur normer, värderingar, andliga och existentiella föreställningar, genus, etnicitet, socioekonomisk status och ålder påverkar kommunikation, delaktighet och autonomi i samband med vård av komplexa ohälsotillstånd och vård vid livets slut.