Kurs TY3013

Tyska: Modern kvinnolitteratur

7,5 högskolepoäng
Avancerad nivå

Start vecka 36, 2019

Kursen syftar till att studenten ska förvärva väsentligt fördjupade insikter i den tyska moderna kvinnolitteraturen. Detta innebär att den studerande efter genomgången kurs ska:
• kunna uttrycka sig skriftligt och muntligt med mycket stor språklig säkerhet och med stor språklig variation kring innehåll hämtat från en mängd olika områden
• visa gedigna kunskaper i den moderna tyska kvinnolitteraturen, samt den intellektuella och politiska kontext i vilken den uppstod
• visa kunskaper om receptionen av den moderna tyska kvinnolitteraturen
• visa hur feministisk teori kan tillämpas inom textstudier, liksom allmänt hur denna teori används idag inom ett flertal områden
• på ett relevant sätt tillämpa aspekter av feministisk teori i textanalyser samt ha förmåga att tillämpa litteraturvetenskapliga begrepp och termer i eget uppsatsarbete
• visa förtrogenhet med narratologiska begrepp och teorier samt ha förståelse för ett problematiserat textbegrepp
• ge konstruktiv kritik på andra studenters skriftliga arbeten och aktivt delta i en kritisk debatt
• reflektera över, värdera och kritiskt granska vetenskapliga artiklar och texttolkningar, samt förmedla artiklarnas innehåll och sina egna reflektioner både muntligt och skriftligt
• visa mycket stor förmåga till självständigt arbete.

Kursen ges som läskurs

Du hittar mer information om kursen i kursrummet på fronter. Logga in som gäst (länken finns på www.du.se/tyska) och ta del av några av de första uppgifterna redan före kursstart. Inom kursen finns det online-träffar som äger rum i ett virtuellt klassrum vid bestämda tider. Likaså bygger kursen på självständigt arbete med uppgifter som delas ut veckovis.

Startar och slutar:
v36, 2019 - v3, 2020
Studietakt:
25%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Distans
Språk:
Tyska
Behörighetskrav:
  • 90 hp i tyska på grundnivå, varav 30 hp på grundnivå 2, eller motsvarande kunskaper.
Anmälningskod:
HDA-H329R
Huvudområde:
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar :
0 fysiska
4 online
Datorvana:

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Koppla in en kamera och ett headset till datorn och med instruktioner installera ett program.

Datorkapacitet:

Tillgång till dator (ej mini pc, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 1 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande:

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn) samt vårt e-mötessystem Adobe Connect är en naturlig del i utbildningen. Vanligtvis sker möten nätbaserat med ljud och rörlig bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet.