Kurs SS3007

Flerspråkighet, interaktion och identitetsskapande i klassrum

7,5 högskolepoäng
Avancerad nivå

Huvudområde: Svenska som andraspråk

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
  • visa fördjupad förståelse om interaktionens betydelse för språk- och kunskapsutveckling i ett flerspråkighetsperspektiv
  • visa kännedom om interaktionsforskningens historiska utveckling inom flerspråkighetsfältet
  • visa goda kunskaper om teoretiska perspektiv på språkande, identitetsskapande och lärande samt utifrån dessa kunna diskutera villkor för lärande för flerspråkiga elever i skolan
  • visa god kännedom om samt kritiskt reflektera kring metodologiska och etiska frågor vid studier av interaktion generellt och klassrumsinteraktion specifikt
  • bearbeta och analysera samtalsmaterial från flerspråkiga klassrumssammanhang samt kritiskt reflektera kring denna process
  • visa fördjupad kännedom om något avgränsat område inom flerspråkighetsforskningen med fokus på interaktion, lärande och identitet.