Kurs SP1042

Spanska I: Den spanskspråkiga världen - historia, kultur och samhälle

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Huvudområde: Spanska

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Kursen syftar till att studenten utvecklar kunskaper om den spansktalande världens kultur och samhällsförhållanden samt en förmåga att relatera dessa kunskaper till ett historiskt och sociokulturellt sammanhang.

Efter genomgången kurs ska studenten på spanska kunna:

  • visa grundläggande kunskaper om den spansktalande världens geografi och samhällsförhållanden
  • redogöra för vissa betydelsefulla händelser i den spansktalande världens historia
  • redogöra för och diskutera aktuella sociopolitiska förhållanden och kulturella fenomen i spansktalande länder
  • visa förståelse för olika kulturella uttryck i den spansktalande världen genom att såväl muntligt som skriftligt sätta dessa i ett större historiskt och kulturellt sammanhang
  • redogöra för några sociokulturella aspekter av ett specifikt område i den spansktalande världen och relatera dessa till andra kulturella fenomen samt utveckla förståelse för frågor som rör kulturmöten
  • redogöra för och diskutera frågor som rör hållbar utveckling, etnicitet och genus i den spansktalande världen.