Kurs SA1048

Välfärdsinsatser och brukarperspektiv

15 högskolepoäng
Grundnivå

Huvudområde:

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Det övergripande målet med kursen är att den studerande ska tillägna sig kunskaper om välfärdsinsatser på individ-, grupp- och samhällsnivå och få en förståelse för samspelet mellan sociala problem, livsvillkor och brukares behov.

Moment 1. Campusförlagd utbildning, 10,5 högskolepoäng

Kunskap och förståelse

Den studerande ska efter avslutat moment kunna:

 • visa grundläggande kunskaper om socialt arbete med barn, ungdomar, familjer, äldre personer, personer med funktionshinder och personer med olika kulturell bakgrund
 • visa grundläggande kunskaper om brukarperspektiv inom socialt arbete
 • visa grundläggande kunskaper om socialt arbete inom områdena arbetslöshet, fattigdom, missbruk och relationsproblematik i relation till kön, klass och etnisk bakgrund
 • visa grundläggande kunskaper om förhållandet mellan välfärdspolitik och brukares behov, rättigheter och skyldigheter samt intressekonflikter som kan uppstå mellan dessa
 • visa grundläggande kunskap om organisering av och samarbete i praktiskt socialt arbete
 • visa grundläggande kunskaper om kvalitativ datainsamling.


Färdigheter och förmåga

Den studerande ska efter avslutat moment kunna:

 • visa förmåga att på grundläggande nivå tillämpa metoder i socialt arbete riktade mot målgrupperna barn, ungdomar, familjer, äldre personer och personer med funktionshinder
 • visa förmåga att på grundläggande nivå tillämpa metoder i socialt arbete inom områdena arbetslöshet, fattigdom, missbruk och relationsproblematik med hänsyn tagen till kön, klass och etnisk grupp
 • visa förmåga att konstruera intervjufrågor och genomföra en forskningsintervju.


Värderingsförmåga och förhållningssätt

Den studerande ska efter avslutat moment kunna:

 • visa grundläggande insikter i vilken betydelse det personliga och professionella förhållningssättet har för mötet med brukare
 • visa grundläggande förmåga att kunna värdera intressekonflikter och spänningar som kan uppstå i relationen mellan välfärdspolitik och olika brukares behov, rättigheter och skyldigheter
 • visa grundläggande insikter om betydelsen av att ha ett brukarperspektiv i socialt arbete
 • reflektera över forskningsetiska aspekter i kvalitativ forskning
 • reflektera över tillförlitlighet i kvalitativa studier.


Moment 2. Verksamhetsförlagd utbildning, 4,5 högskolepoäng

Kunskap och förståelse

Den studerande ska efter avslutat moment kunna:

 • visa grundläggande insikter i egen personlig utveckling och professionellt förhållningssätt
 • visa grundläggande kunskaper om och kunna ge exempel på etiska problem och dilemman i praktiskt socialt arbete
 • kunna redogöra för grundläggande metoder och arbetssätt som tillämpas i socialt arbete samt vilka konsekvenser makt-, köns-, och brukarperspektiv samt etiska perspektiv får för metodernas tillämpning.


Färdigheter och förmåga

Den studerande ska efter avslutat moment kunna:

 • visa grundläggande förmåga att ta ansvar för egen personlig och professionell utveckling
 • reflektera över arbetsmetoder, arbetssätt och brukarperspektiv i praktiskt socialt arbete
 • visa förmåga att under handledning självständigt utföra enklare uppgifter inom det sociala arbetets verksamhetsfält.


Värderingsförmåga och förhållningssätt

Den studerande ska efter avslutat moment kunna:

 • identifiera och värdera etiska problem och dilemman i praktiskt socialt arbete
 • visa grundläggande insikter i möjligheter och problem med att integrera akademiska kunskaper i det sociala arbetets praktik
 • visa grundläggande förmåga att kunna reflektera över den egna personlighetens betydelse för ett professionellt förhållningssätt i socialt arbete.