Kurs MT2011

Examensarbete för IuL - Maskinteknik

15 högskolepoäng
Grundnivå

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Målet med examensarbetet är att studenten ska tillämpa fördjupade kunskaper inom industriell utveckling och ledarskap genom att utföra ett arbete av akademisk eller industriell karaktär och därigenom få en fördjupad metodisk kunskap inom området. Mer specifikt gäller att studenten efter avslutad kurs ska kunna:
  • formulera mål och syfte för ett större industriellt eller tjänsteinriktat projekt.
  • analysera problemställningar som uppkommer, och med en helhetssyn föreslå lösningar.
  • uppvisa kritiskt förhållningssätt och metodmedvetenhet.
  • bedriva självständiga litteraturstudier och behandla problem inom ramen för projektet.
  • bedöma värdet av tillförd kunskap och sina resultat genom noggrann analys.
  • välformulerat redovisa sina resultat vid muntlig presentation och i skriftlig rapport.
  • visa förståelse för hur tekniken interagerar med ledarskapet.
  • kunna analysera erfarenhetskunskapens betydelse i produktionsprocessen.