Kurs MT1073

Hydraulik och pneumatik

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Huvudområde:

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
  • redogöra för hydraulikens grundprinciper
  • tolka hydraulikscheman avseende funktion och utrymmeskrav för ingående komponenter
  • dimensionera cylindrar, motorer, pumpar och ventiler samt beräkna energieffektiviteten i hydrauliska system
  • skapa grundläggande hydrauliksystem
  • beskriva grundläggande likheter och skillnader mellan pneumatik och hydraulik