Kurs LI1032

Litteraturvetenskap II: Makt och vanmakt

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Huvudområde: Litteraturvetenskap

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
  • redogöra för huvuddragen i den västerländska berättarkonstens utveckling med tyngdpunkt under 1900-tal
  • tillämpa grundläggande narratologiska begrepp och teorier
  • redogöra för 1900-talets och den nutida epikens produktions- och distributionsvillkor
  • redogöra för 1900-talets och den nutida epikens uttryckssätt och former i ett ideologiskt och kunskapsteoretiskt perspektiv
  • identifiera de existentiella villkor som gestaltas under skilda epoker
  • söka och koppla samman det textuella och det kontextuella
  • problematisera individens förhållande till skilda maktstrukturer med avseende på genus, etnicitet och klass
  • diskutera individens upplevelse av makt respektive vanmakt i förhållande till olika samhällskontexter samt påvisa förändringar över tiden.