Kurs LI1031

Litteraturvetenskap II: Kärlek och farliga förbindelser

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Huvudområde: Litteraturvetenskap

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • redogöra för huvuddragen i romankonstens utveckling under 1800- och 1900-talen
  • tillämpa grundläggande narrativa begrepp och teorier på romangenren
  • härleda romanens nya litterära uttryckssätt ur förändringar i det framväxande borgerliga samhället
  • omsätta teoretisk kunskap till lämplig metodik vid studiet av litterära texter
  • hantera uppgifter som kräver självständig problemlösning utifrån skilda aspekter av ämnet litteraturvetenskap
  • redogöra för hur kärleksuppfattningar och parrelationer förändras från 1800-tal in i moderniteten
  • visa insikt i hur maskulinitet och feminitet är beroende av olika könsmaktsordningar
  • diskutera hur samhällets syn på individ, kärnfamilj och parrelationer har förändrats över tid och i olika samhällskontexter.