Kurs IK2018

Distribuerad databehandling och problemlösning med Java

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 46, 2019

Kursens övergripande mål är att den studerande tillägnar sig fördjupade kunskaper i objektorienterad programmering avsedda för datainsamling i en heterogen datoriserad omgivning, omfattande servrar respektive mobila/inbäddade sensorenheter. Den studerande ska i detta sammanhang kunna analysera insamlad datamängd med kvantitativ metod.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

Kunskap och förståelse

 • redogöra för hur mjukvarukomponenter i servrar är uppbyggda och hur de fungerar i en applikations-/webbserver
 • beskriva begrepp kopplade till intelligenta system inbegripet; intelligens, kunskap, lärande, beslutsfattande, agent, samordning, förhandling, multiagentsystem, mobila system, ubiquitous/pervasive system, sensor resp. kommunikation

Färdighet och förmåga

 • tillämpa vetenskapliga förhållningssätt och antaganden som grund för kvantitativa undersökningar och experimentella studier
 • designa, genomföra och presentera kvantitativa studier
 • utföra strukturerade litteraturstudier inom ett givet område och använda databaser för att hitta litteratur
 • implementera mjukvaruagenter
 • implementera webbapplikationer fördelade i flerlagerlösningar resp. webbtjänster som samverkar med mobila applikationer och inbäddade system
 • utföra enhetstestning sk unit tests under programutvecklingscykeln med hjälp av ramverk för testning

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • motivera problemlösning genom att referera till lämpliga vetenskapliga texter om kvantitativ forskningsmetod som understödjer tillvägagångssättet
 • utvärdera resultat av inhämtat data (via utvecklat system) och föreslå förbättringar
Startar och slutar:
v46, 2019 - v3, 2020
Studietakt:
50%
Studieort:
Borlänge
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Engelska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav:
 • Datahantering och problemlösning, 7,5 hp grundnivå 1 eller motsvarande kunskaper
 • Databassystem 7,5 hp, grundnivå 1 eller motsvarande kunskaper
 • Statistik, 7,5 högskolepoäng
Anmälningskod:
HDA-H32ZW
Huvudområde: