Kurs IK1090

Forskningsmetodik

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 14, 2019

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna
 • beskriva hur vetenskapliga förhållningssätt påverkar en utredares/forskares metodmedvetenhet och metodval (1)
 • redogöra för vetenskapliga strategier och metoder (2)
 • redogöra för etiska aspekter inom utredning och forskning (3)
 • redogöra för innehållet i en aktuell vetenskaplig rapport (4)

Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna

 • formulera bakgrund, problem, frågeställning och syfte för en vetenskaplig utredning (5)
 • söka bland olika informationskällor samt visa förmåga till kritisk granskning och värdering av information i samband med datainsamling (6)
 • argumentera för och välja forskningsstrategier och metoder i samband med utredning och forskning (7)
 • skriva välgrundade metodredogörelser i vetenskapliga rapporter (8)
 • inhämta rådata samt bearbeta, analysera och presentera denna på ett för sammanhanget lämpligt sätt (9)
 • muntligt och skriftligt presentera vetenskaplig information (10)
 • använda IT-stöd för insamling, bearbetning/analys och presentation (11).

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna

 • värdera val av vetenskapliga strategier och metoder i samband med utredning och forskning (12)
 • kritiskt granska en aktuell vetenskaplig rapport (13)
Startar och slutar:
v14, 2019 - v23, 2019
Studietakt:
50%
Studieort:
Borlänge
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav:
 • Kommunikation och gruppdynamik i systemutvecklingsprojekt 7,5 hp eller motsvarande kunskaper
 • eller
 • Introduktion till grafisk design och informatik, 7,5 hp, grundnivå 1 eller motsvarande kunskaper
Anmälningskod:
HDA-V32BY
Huvudområde: