Kurs IK1064

Datahantering och Problemlösning

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 14, 2020

Kursens övergripande mål är att den studerande ska tillägna sig utökade kunskaper i objektorienterad programmering och med hjälp av dessa kunna lösa problem genom modellsimuleringar av system. I detta sammanhang kommer den studerande att fördjupa sig i kvantitativ forskningsmetod.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

Kunskap och förståelse

 • redogöra för grundläggande begrepp gällande systemanalys och simuleringsmodeller
 • beskriva vad abstrakta datatyper (ADT) och datastrukturer är och hur de utvecklas
 • förklara grundläggande begrepp om agenter, multiagentsystem resp. distribuerade system i allmänhet

Färdighet och förmåga

 • tillämpa vetenskapliga förhållningssätt och antaganden som grund för kvantitativa experimentella studier
 • designa, genomföra och presentera kvantitativa studier
 • använda simuleringsramverk för att implementera simuleringsmodeller
 • utveckla ADT specifikationer samt designa resp. implementera abstrakta datatyper
 • använda datastrukturer, såsom listor, tabeller, köer, stackar, träd, avbildningar, i programutvecklingen för temporär lagring och manipulation av data
 • använda sk. trådar och timers för att kunna exekvera flera programprocesser parallellt (Multithreading)

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • utvärdera resultatet av modellering och simuleringsutfall och föreslå förbättringar
 • argumentera för när en viss datastruktur kan vara lämplig framför någon annan i programutvecklingsprocessen
 • referera till lämpliga vetenskapliga texter om kvantitativ forskningsmetod som understödjer tillvägagångssättet för hur problem har lösts
Startar och slutar:
v14, 2020 - v23, 2020
Studietakt:
50%
Studieort:
Borlänge
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav:
 • Java - Grafiska användargränssnitt med Swing, 7,5 hp (IK1004) eller Objektorienterad programutveckling I, 5 p A eller motsvarande kunskaper
 • Statistik, 7,5 högskolepoäng
Anmälningskod:
HDA-V3478
Huvudområde: