Kurs GSQ23J

Befolkning och sociala perspektiv

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 46, 2020

Det övergripande målet med kursen är att studenten skall tillämpa och fördjupa kunskaper och tekniker i databashantering och kvantitativa rumsliga analyser med hjälp av GIS. Genom att kombinera såväl kvalitativa och kvantitativa metoder tränas studenterna dessutom i tekniker för att skapa planeringsunderlag och att kritiskt granska konkreta digitala planeringsunderlag.

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • Redogöra för grundläggande begrepp inom befolkningsgeografin, demografin och social geografin som är relevanta för samhällsplaneringen.
  • Beskriva och analysera den demografiska utvecklingen i Sverige samt vilken betydelse olika utvecklingstendenser har för olika samhällsfunktioner, samt reflektera över sambandet mellan bebyggelsens utveckling och sociala samt politiska processer.
  • Redogöra för övergripande planeringen samt de planeringsmetoder som används inom demografisk och social rumslig planering.
  • Samla in och organisera information om demografiska och sociala förhållanden på lämpligt sätt.
  • Prognostisera befolkningsutvecklingen i ett område.
  • Planera för befolkningsförändringar i ett område.
  • Bedöma sociala, ekonomiska och miljömässiga konsekvenser av ett planförslag och diskutera dess konsekvenser i relation till tillgänglighet, säkerhet, attraktivitet och miljömässig hållbarhet.
  • Visa färdigheter i att utforma beslutsunderlag.
Startar och slutar:
v46, 2020 - v2, 2021
Studietakt:
50%
Studieort:
Borlänge
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav:
  • 90 högskolepoäng inom Bygg och samhällsplanerarprogrammet varav kursen Introduktion till GIS 7.5 högskolepoäng skall ingå eller motsvarande kunskaper
Anmälningskod:
HDA-H35W3
Huvudområde: