Kurs GRY2YW

Ryska för modersmålslärare: språkdidaktik i ett flerspråkigt perspektiv

15 högskolepoäng
Grundnivå

Huvudområde: Ryska

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Kursens övergripande mål är att kursdeltagaren efter avslutad kurs har utvecklat kunskaper, färdigheter och förhållningssätt för att arbeta professionellt som modersmålslärare i ryska och medverka i ämnets utveckling.
Efter godkänd kurs ska den studerande kunna:

  • redogöra för språkutvecklingsteorier ur ett historiskt, ett samhälleligt och ett kulturellt perspektiv
  • redogöra för och diskutera centrala begrepp inom utveckling av språk i en flerspråkig miljö
  • diskutera hur grundläggande färdigheter i ett språk utvecklas
  • utifrån valda teorier och tidigare forskning om språkutveckling analysera och kritiskt granska läromedel i ryska samt utveckla eget undervisningsmaterial
  • redogöra för specifika drag som kännetecknar nätbaserad språkundervisning
  • argumentera för didaktiska val utifrån psykolingvistiska aspekter av språkutveckling.