Kurs GMD2EW

Matematikdidaktik II

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 36, 2020

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
  • redogöra för och problematisera, såväl muntligt som skriftligt, matematikundervisning och matematiklärande i relation till aktuella forskningsresultat
  • kritiskt reflektera över, såväl muntligt som skriftligt, matematikundervisningens genomförande utifrån elevers olika förkunskaper och behov, matematikdidaktisk forskning samt aktuella styrdokument för årskurs 7–9 eller gymnasiet
  • genomföra bedömning av elevredovisningar samt planera för undervisning och bedömning i enlighet med matematikämnets syfte, aktuell läroplan och matematikdidaktisk forskning
  • problematisera och kritiskt reflektera över undervisningsplanering, bedömning och matematikämnets innehåll i enlighet med aktuella styrdokument och matematikdidaktisk forskning
  • redogöra för och värdera källor med matematikdidaktiskt innehåll utifrån olika kvalitetskriterier med avseende på vetenskaplighet.
Startar och slutar:
v36, 2020 - v45, 2020
Studietakt:
50%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Distans
Språk:
Svenska
Behörighetskrav:
  • Grundläggande behörighet + Matematik I med didaktisk inriktning 30 hp varav 22,5 hp avklarade innan registrering inklusive kursen Matematikdidaktik I, 7,5 hp eller motsvarande kunskaper
Anmälningskod:
HDA-H36GD
Huvudområde:
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar :
0 fysiska
10 online
Datorvana:

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Koppla in en kamera och ett headset till datorn och med instruktioner installera ett program.

Datorkapacitet:

Tillgång till dator (ej mini pc, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 1 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande:

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn) samt vårt e-mötessystem Zoom är en naturlig del i utbildningen. Vanligtvis sker möten nätbaserat med ljud och rörlig bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet.