Kurs GIK2XL

Användarcentrerad design

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Huvudområde: Informatik

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • redogöra för centrala begrepp, verktyg, metoder och aktiviteter inom en användarcentrerad process

Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • tillämpa relevanta verktyg, metoder och aktiviteter i en användarcentrerad process
  • producera grafiska original med avsedd kvalitet utifrån givna krav
  • presentera resultat från aktiviteter i en användarcentrerad process

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • självständigt och kritiskt bedöma metoder och insamlad data inom en användarcentrerad process
  • kritiskt diskutera företeelser, situationer och resultat från aktiviteter i en användarcentrerad process
  • reflektera kring sitt behov av ytterligare kunskap inom ramen för användarcentrerad design