Kurs GIK2NE

Interaktionsdesign

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Huvudområde: Informatik

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna

  • redogöra för centrala begrepp inom interaktionsdesign

Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna

  • söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information inom interaktionsdesign
  • använda metoder inom interaktionsdesign vid skapandet av digitala artefakter i dialog med berörda parter

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna

  • värdera en design med avseende på dess användbarhet och användarupplevelse
  • reflektera över etiska aspekter av interaktionsdesign och hur den används