Kurs GIK2KT

Examensarbete för Högskoleexamen i Informatik

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Huvudområde: Informatik, Mikrodataanalys

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Det övergripande målet med examensarbetet är att studenten ska kunna genomföra och rapportera en akademisk undersökning. Detta sker i grunden genom att tillämpa förvärvade kunskaper och färdigheter inom huvudområdet Informatik. Efter avslutat arbete ska studenten kunna:


Kunskap och förståelse
  • visa fördjupad eller breddad kunskap inom ramen för huvudområdet
  • visa insikter om relevanta vetenskapliga metoder

Färdighet och förmåga
  • identifiera och formulera syfte, problem och frågeställning för valt område
  • utföra en litteraturstudie för att beskriva aktuellt kunskapsläge kopplat till det valda området
  • välja, motivera och tillämpa relevanta vetenskapliga metoder
  • sammanfatta och presentera resultat
  • granska och reflektera över akademiska arbeten
  • genomföra en akademisk undersökning inom given tidsram

Värderingsförmåga och förhållningssätt
  • hantera eventuella etiska aspekter på undersökningen
  • reflektera över egna resultat relaterat till syfte, problemformulering och frågeställning