Kurs GIK298

Data- och informationshantering

15 högskolepoäng
Grundnivå

Huvudområde: Informatik, Mikrodataanalys

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Kunskap och förståelse

Efter genomförd kurs skall studenten kunna:

  • Beskriva grundläggande koncept och principer inom data- och systemvetenskap, informationsdesign och IT.
  • Redogöra för grundläggande principer inom systemutveckling.
  • Beskriva ett urval av branschspecifika metoder och verktyg.
  • Redogöra för de mekanismer som påverkar grupputveckling och gruppdynamik.

Färdighet och förmåga

Efter genomförd kurs skall studenten kunna:

  • Skapa en enkel applikation med hänsyn tagen till användbarhet och visuell design.
  • Söka och värdera information.
  • Använda en allmän projekt-, kommunikations- och mötesmodell, samt IT-stöd för kommunikation och projekthantering.
  • Skriva, granska och opponera på en akademisk rapport.
  • Presentera ett arbete muntligt och skriftligt.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Efter genomförd kurs skall studenten kunna:

  • Argumentera för hur IT-utveckling och IT-användning påverkar människor, verksamheter och samhälle, nationellt och internationellt.