Kurs GIK289

Objektorienterad programmering och problemlösning

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Huvudområde: Datateknik, Informatik, Mikrodataanalys

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
 • förklara vad begreppet objektorientering innebär
 • redogöra för grundläggande termer, begrepp och nyckelord inom mjukvaruutveckling

Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
 • utveckla språkoberoende algoritmer syftande till en strukturerad design vid utveckling av program
 • återanvända färdiga programbibliotek i egen programutveckling
 • skapa interaktiva applikationer
 • använda selektiva programsatser innehållande villkor för att styra ett programs exekvering.
 • använda iterationsatser för att upprepade gånger exekvera programsatser intill vissa villkor uppfyllts
 • skapa och använda egendefinierade klasser, innehållande egenskaper och operationer som representerar beteendet hos objekt
 • skapa och använda funktioner/metoder
 • använda datastrukturer för att (temporärt) lagra och manipulera data under exekvering
 • skriva ned data till filer respektive läsa upp data från filer
 • skriftligt och muntligt presentera, förklara, sammanfatta och diskutera valda lösningsmetoder och erhållna resultat
 • felsöka program
 • dokumentera program genom kommentarer och att använda delar ur UML (Unified Modelling Language)