Kurs GEG2G7

Introduktion till hållbara energisystem

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Huvudområde:

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Det övergripande målet med kursen är att studenten skall tillägna sig en förståelse för det breda hållbarhetsarbetet med utgångspunkt från de globala hållbarhetsmålen. Särskild vikt läggs på direkt och indirekt koppling till energisystemets inverkan. Hållbarhetsbegreppet är centralt i kursen och kommer att behandlas i alla kursmoment.

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

  • redogöra för grundläggande nyckelbegrepp som energi, effekt och verkningsgrad
  • redovisa hur man genomför energitekniska beräkningar och hur energianvändningen kan effektiviseras i olika delar av samhället
  • redogöra för hur samhällets energianvändning och hur de vanligaste energisystemen för generering, distribution och användning av el och värme är uppbyggda
  • redogöra för miljöproblem kopplade till samhällets energianvändning, dess etiska aspekter och strategier för att hantera dem
  • beskriva begreppen hållbar utveckling, primärenergi och primärenergianvändning
  • redogöra för hållbar utveckling med utgångspunkt från de globala hållbarhetsmålen