Kurs GBY2NB

Byggproduktion och arbetsmiljö

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Huvudområde:

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

  • redogöra för anbuds och produktionsprocessen
  • redogöra för svenska entreprenadjuridiska bestämmelser
  • redogöra för roller och ansvarsfördelning rörande ekonomi, kvalitet, tid och arbetsmiljö i produktionsskedet
  • redogöra för metoder och dokument som används för produktionsplanering och produktionsstyrning
  • utföra systematisk resurs- och tidplanering för byggprojekt i verktyg anpassade för byggbranschen
  • beskriva arbetsmiljöarbetets grunder beträffande lagstiftning, begrepp och aktörer i utförandeskedet
  • beskriva hur olika entreprenadformer påverkar anbuds- och produktionsarbetet
  • utföra kalkyler med alternativa materialval för en hållbar utveckling