Kurs GBY29M

Byggd miljö

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 35, 2021

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • beskriva och utföra kulturhistorisk värdering av befintlig bebyggelse
  • göra en kulturmiljöanalys av befintlig bebyggelse
  • beskriva byggteknik i befintlig bebyggelse för byggnader uppförda sedan 1800-talets början
  • beskriva underhålls-, ombyggnads- och renoveringsbehov i det byggda beståndet med utgångspunkt i kulturhistoriskt värde och hållbarhetsaspekter
  • redogöra för krav enligt PBL och BBR som särskilt berör ändring av byggnad
  • redovisa byggtekniska konstruktioner för småhus, flerbostadshus, kontor och industribyggnader
  • redogöra för olika miljöcertifieringssystem och principer för livscykelanalys för byggnader
  • redogöra för utgångspunkter för planering av markområden kring olika typer av bebyggelse
Startar och slutar:
v35, 2021 - v44, 2021
Studietakt:
50%
Studieort:
Borlänge
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav:
  • Byggprojektering, 7,5 hp, grundnivå, eller motsvarande kunskaper
Anmälningskod:
HDA-H39ZD
Huvudområde:
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Vi finns här för dig
support@du.se
023-77 88 88

Kursrum i Learn

I lärplattformen Learn hittar du mer information om kursen.

Besök kursrummet