Kurs GBP2J6

Bild i förskolan och förskoleklassen

15 högskolepoäng
Grundnivå

Huvudområde:

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Kursens övergripande mål är att den studerande tillägnar sig redskap för att stimulera barns lust och förmåga att uttrycka erfarenheter, tankar och idéer med hjälp av bildskapande i olika former.
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker på en grundläggande nivå
  • diskutera och reflektera över olika bildmediers uttrycksmöjligheter där barn kan gestalta sina erfarenheter, tankar och idéer
  • tillämpa grunderna i bildkomposition, färglära och bildanalys vid analys av olika slags bilder
  • reflektera över begreppen visuell kultur, multimodalitet och estetiska lärprocesser samt problematisera bilder och bildskapande som kunskapskällor
  • tillämpa olika teorier i samband med analys av barns bildskapande samt reflektera över teoriernas pedagogiska konsekvenser
  • gestalta och problematisera olika aspekter av hållbar utveckling med visuella uttrycksformer.