Kurs FÖ3027

Examensarbete för magisterexamen i företagsekonomi

15 högskolepoäng
Avancerad nivå

Huvudområde: Företagsekonomi

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Kunskap och förståelse

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

  • kritiskt reflektera över kunskapen inom området för företagsekonomi i allmänhet och i synnerhet i över olika managementansatser, med en speciell fördjupning inom ett av företagsekonomins områden (1)
  • ge en fördjupad redogörelse för metodansatser relevanta för företagsekonomin (2)


Färdighet och förmåga

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

  • integrera kunskap och analysera, kritiskt bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer inom ämnesområdet (3)
  • identifiera och formulera forskningsproblem samt planera och genomföra avancerade studier inom en given tidsram (4)
  • argumentera skriftligen för den valda forskningsstrategin, teori och argument som ligger till grund för egna forskningsresultat och slutsatser (5)
  • muntligt presentera, diskutera och försvara egen forskningsstudie i akademiska diskussioner med andra (6)
  • analysera och kritiskt granska och diskutera andras vetenskapliga arbeten (7)

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

  • göra bedömningar och med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska frågor i vetenskaplig forskning (8)