Kurs EG3021

Examensarbete för magisterexamen i solenergiteknik

30 högskolepoäng
Avancerad nivå

Start vecka 4, 2020

Det övergripande målet med examensarbetet är att studenten ska kunna tillämpa fördjupade kunskaper inom huvudområdet solenergiteknik genom att utföra ett arbete av forsknings- eller industriell karaktär. Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • självständigt identifiera och formulera frågeställningar samt planera och med adekvata metoder genomföra examensarbetet inom givna tidsramar
  • visa kunskap och förståelse inom solenergiteknik, inbegripet såväl överblick över området som fördjupade kunskaper inom vissa delar av området samt insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete
  • visa fördjupad metodkunskaper inom solenergiteknik
  • visa förmåga att integrera kunskap och även med begränsad information analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer
  • identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och ta ansvar för sin kunskapsutveckling
  • muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa
  • ge konstruktiv kritik på ett annat examensarbete
  • visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete
Startar och slutar:
v4, 2020 - v23, 2020
Studietakt:
100%
Studieort:
Borlänge
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Engelska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav:
  • Högskoleingenjörs- eller civilingenjörsexamen med inriktning mot elektroteknik, maskinteknik, energiteknik, teknisk fysik, eller kandidatexamen inom motsvarande huvudområden, eller motsvarande utländsk examen. Kurser om minst 30 hp inom magisterprogrammet i Solenergiteknik ska vara avklarade.
Anmälningskod:
HDA-V34EZ
Huvudområde: