Kurs EG1003

Introduktion till hållbara energisystem

3,5 högskolepoäng
Grundnivå

Huvudområde:

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

  • redogöra för grundläggande nyckelbegrepp som energi, effekt och verkningsgrad
  • redovisa hur man genomför energitekniska beräkningar och hur energianvändningen kan effektiviseras i olika delar av samhället
  • redogöra för hur samhällets energianvändning och hur de vanligaste energisystemen för generering, distribution och användning av el och värme är uppbyggda
  • redogöra för miljöproblem kopplade till samhällets energianvändning, dess etiska aspekter och strategier för att hantera dem
  • beskriva begreppet hållbar utveckling