Kurs BY2016

Examensarbete i byggteknik för högskoleingenjörsexamen

15 högskolepoäng
Grundnivå

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Det övergripande målet med examensarbetet är att studenten inom givna ramar ska utföra ett arbete av utvecklingskaraktär och därigenom tillämpa under utbildningen förvärvade kunskaper och färdigheter samt tillgodogöra sig ytterligare kunskaper inom ämnesområdet. Mer specifikt gäller att studenten efter avslutad kurs ska kunna:

  • Identifiera ett vetenskapligt intressant område att undersöka och formulera ett forskningsproblem.
  • Skriftligt och inom utsatt tid färdigställa ett vetenskapligt arbete med högt ställda krav på formalia och språkbehandling.
  • Kritiskt och systematiskt inhämta och bearbeta information från för teknikområdet relevant litteratur.
  • Utvärdera den tillämpade metoden utifrån vetenskaplighet och ingenjörsmässighet.
  • Visa förmåga att sätta in sitt arbete i ett sammanhang och identifiera sitt behov av ytterligare kunskap.
  • Med hänsyn till vetenskapliga aspekter, kritiskt och systematiskt granska och värdera eget och andras arbete och kommunicera resultatet i dialog med andra.
  • Skriva en rapportsammanfattning på engelska med korrekt användning av ämnets terminologi.