Kurs BY1067

Byggplanering och arbetsmiljö

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 36, 2020

Studenten ska skaffa sig kunskaper om byggandets organisation och genomförande samt grundläggande arbetsmiljöarbete.
Efter genomgången kurs ska studenten kunna:
  • redogöra för byggprocessen och dess olika skeden
  • definiera byggbranschens aktörer och deras uppdrag
  • beskriva vilka handlingar som upprättas och används under ett byggprojekts genomförande
  • ange vilka lagar och regler som påverkar byggandet i Sverige
  • redogöra för byggplaneringens betydelse för hållbar utveckling
  • beskriva olika entreprenadformer
  • upprätta handlingar som ingår i ett förfrågningsunderlag
  • beskriva arbetsmiljöarbetets grunder beträffande lagstiftning, begrepp och aktörer
  • redogöra för systematiskt arbetsmiljöarbete ur fysiskt och psykosocialt perspektiv
Startar och slutar:
v36, 2020 - v45, 2020
Studietakt:
50%
Studieort:
Borlänge
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav:
  • Arkitektur och byggande 5 högskolepoäng och Byggprojekt småhus 15 högskolepoäng eller motsvarande kunskaper
Anmälningskod:
HDA-H35VW
Huvudområde: