Kurs BY1067

Byggplanering och arbetsmiljö

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Huvudområde:

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Studenten ska skaffa sig kunskaper om byggandets organisation och genomförande samt grundläggande arbetsmiljöarbete.
Efter genomgången kurs ska studenten kunna:
  • redogöra för byggprocessen och dess olika skeden
  • definiera byggbranschens aktörer och deras uppdrag
  • beskriva vilka handlingar som upprättas och används under ett byggprojekts genomförande
  • ange vilka lagar och regler som påverkar byggandet i Sverige
  • redogöra för byggplaneringens betydelse för hållbar utveckling
  • beskriva olika entreprenadformer
  • upprätta handlingar som ingår i ett förfrågningsunderlag
  • beskriva arbetsmiljöarbetets grunder beträffande lagstiftning, begrepp och aktörer
  • redogöra för systematiskt arbetsmiljöarbete ur fysiskt och psykosocialt perspektiv