Kurs AVÅ25L

Diabetesvård I

7,5 högskolepoäng
Avancerad nivå

Start vecka 46, 2020

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • förklara patofysiologi, symtom, prevention, prognos och komplikationer vid diabetes,
  • visa kännedom om hur man diagnostiserar personer med diabetes och upptäcker komplikationer vid diabetes,
  • värdera olika behandlingsformer vid diabetes typ 1 och typ 2 hos vuxna,
  • visa förståelse för livsvillkoren hos vuxna med diabetes,
  • identifiera och värdera egenvårdsbehov hos vuxna med diabetes under livets olika skeden,
  • identifiera behov av stöd hos vuxna med diabetes under livets olika skeden,
  • visa kunskap om hur man stödjer vuxna med diabetes för att de ska kunna fatta egna beslut om sin egenvård under livets olika skeden,
  • identifiera och diskutera diabetessjuksköterskans roll i samverkan med andra yrkesgrupper,
  • visa kännedom om Nationella Diabetesregistret som grund för förbättringsarbete.
Startar och slutar:
v46, 2020 - v2, 2021
Studietakt:
50%
Studieort:
Falun
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska
Behörighetskrav:
  • Sjuksköterske-, arbetsterapeut-, fysioterapeut- eller dietistexamen, eller motsvarande kunskaper
Anmälningskod:
HDA-H36N4
Huvudområde: