Kurs AVÅ22S

Evidensbaserad vård och ledarskap

7,5 högskolepoäng
Avancerad nivå

Huvudområde: Omvårdnad

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Det övergripande målet är att studenten ska tillägna sig kunskaper och färdigheter för evidensbaserad vård och att leda kvalitetsarbete med inriktning mot omvårdnad utifrån specialistsjuksköterskans profession och forskningsfält.