Kurs ASA24N

Äldre personers levnadsvillkor

7,5 högskolepoäng
Avancerad nivå

Huvudområde: Socialt arbete

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Kursens övergripande mål är att studenten ska uppnå en bredare och djupare kompetens om äldre personer och åldrande utifrån socialgerontologisk teori, etik, äldre personers erfarenheter inom vård och omsorg, samt att utifrån sin profession utveckla sin förmåga till interprofessionell samverkan i omvårdnad och social omsorg om den äldre personen.

Efter avslutad kurs skall studenten kunna:

  • problematisera centrala socialgerontologiska begrepp och teorier
  • reflektera, utifrån socialgerontologisk teori, över interaktionen mellan äldre personers sociala, fysiska och kulturella sammanhang och deras livskvalitet och funktionsförmåga
  • analysera betydelsen av klass, kön, etnicitet, livsstil och globalisering för ett hälsosamt åldrande
  • reflektera över äldre personers erfarenheter av åldrande, vård och/eller omsorg
  • reflektera över etiska dilemman i samband med möten med äldre personer utifrån ett personcentrerat förhållningssätt/brukarperspektiv som bevarar den äldre personers integritet, värdighet och autonomi i olika vård-/omsorgssammanhang
  • problematisera sjuksköterskans/socialarbetarens ansvar att initiera och verka för samverkan med andra yrkesgrupper, äldre personers anhöriga och frivilligorganisationer
  • visa kunskap om de två separata lagstiftningar som reglerar vård och omsorg om äldre personer samt analysera konsekvenser av detta
  • förhålla sig kritiskt till forskningsmetoder i förhållande till evidensbaserad praktik.