Kurs AMP23S

Industriell ytteknik och tribologi

7,5 högskolepoäng
Avancerad nivå

Huvudområde: Materialteknik

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
  • illustrera topografin och mikrostrukturen hos bearbetade ytor och ytskikt med fokus på metalliska material
  • förklara den mekaniska kontakten mellan två ytor
  • förklara den tribologiska kontakten mellan två ytor i glidande kontakt och utvärdera de mekanismer som styr friktionen och nötningen
  • illustrera de olika smörjningsregimerna i en smord kontakt och förklara hur dessa inverkar på den resulterande friktionen och nötningen
  • illustrera och förklara orsaken till de vanligaste nötningsmekanismerna hos metalliska, keramiska och polymera material utsatta för en tribologisk kontakt
  • jämföra olika typer av ytbehandlingstekniker med målsättningen att förbättra de mekaniska och tribologiska egenskaperna hos metalliska material
  • motivera de olika arbetsmomenten i samband med tribologisk provning samt metodiken för den efterföljande karakteriseringen av triboytorna
  • förklara vilka mikroskopi- och ytanalystekniker som är lämpliga i samband med karakteriseringen av triboytor
  • utföra tribologisk provning och efterföljande karakterisering av triboytorna samt värdera de erhållna resultaten