Kurs AB1006

Professionell kommunikation - med och i grupper

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Efter genomgången kurs skall den studerande visa förmåga att relatera relevant forskning och teorier till egna erfarenheter och kunna reflektera över detta, inom områdena

  • professionell* kommunikation med grupper
  • professionell kommunikation inom grupper
  • professionell kommunikation i samband med verksamhetens effektivitet, kvalitet och utveckling, i verksamheter där kommunikation i grupp sker.

Den studerande ska kunna förbereda och genomföra:

  • olika typer av möten (t.ex. informations, besluts, kreativa, utvecklande)
  • olika typer av presentationer av ett ämne för en grupp

Den studerande ska kunna diskutera, analysera och reflektera kring:

  • individens påverkan på kommunikationen i en grupp
  • val av mötesform
  • val av presentationsteknik
  • retorikens roll i en presentation
  • kommunikation av värderingar

* Med professionell menas ett förhållningssätt som innebär en ständig strävan att styras av det som, på kort och lång sikt, gagnar verksamheten och inte bara de egna behoven, känslorna eller impulserna.