Utbildningsplan

Maskinteknik - Högskoleingenjörsprogram180 högskolepoäng

Programkod
TMTHG
Programansvarig
Mats Anderson
Fastställd
Fastställd i Utbildnings- och Forskningsnämnden 2013-01-31.
Gäller fr.o.m. HT .
Reviderad
Reviderad 2015-02-04.
Revideringen är giltig fr.o.m. VT 2015.

1. Programmets mål

1.1 Mål enligt Högskolelagen (1992:1434), 1 kap. 8 §:

Utbildning på grundnivå ska väsentligen bygga på de kunskaper som eleverna får på nationella program i gymnasieskolan eller motsvarande kunskaper.

Utbildning på grundnivå ska utveckla studenternas
– förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar,
– förmåga att självständigt urskilja, formulera och lösa problem, och
– beredskap att möta förändringar i arbetslivet.

Inom det område som utbildningen avser ska studenterna, utöver kunskaper
och färdigheter, utveckla förmåga att
– söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå,
– följa kunskapsutvecklingen, och
– utbyta kunskaper även med personer utan specialkunskaper inom området.

1.2 Examensmål enligt Högskoleförordningen (1993:100), bilaga 2:

För högskoleingenjörsexamen ska studenten visa sådan kunskap och förmåga som krävs för att självständigt arbeta som högskoleingenjör.

Kunskap och förståelse

För högskoleingenjörsexamen ska studenten
- visa kunskap om det valda teknikområdets vetenskapliga grund och dess beprövade erfarenhet samt kännedom om aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete, och
- visa brett kunnande inom det valda teknikområdet och relevant kunskap i matematik och naturvetenskap.

Färdighet och förmåga

För högskoleingenjörsexamen ska studenten
- visa förmåga att med helhetssyn självständigt och kreativt identifiera, formulera och hantera frågeställningar och analysera och utvärdera olika tekniska lösningar,
- visa förmåga att planera och med adekvata metoder genomföra uppgifter inom givna ramar,
- visa förmåga att kritiskt och systematiskt använda kunskap samt att modellera, simulera, förutsäga och utvärdera skeenden med utgångspunkt i relevant information,
- visa förmåga att utforma och hantera produkter, processer och system med hänsyn till människors förutsättningar och behov och samhällets mål för ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling,
- visa förmåga till lagarbete och samverkan i grupper med olika sammansättning, och
- visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För högskoleingenjörsexamen ska studenten
- visa förmåga att göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter,
- visa insikt i teknikens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för dess nyttjande, inbegripet sociala och ekonomiska aspekter samt miljö- och arbetsmiljöaspekter, och
- visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att fortlöpande utveckla sin kompetens.

1.3 Utbildningsprogrammets mål

Kunskaper och förståelse

För högskoleingenjörsexamen ska studenten
- visa teoretiska kunskaper om grundläggande begrepp inom mekanik, hållfasthetslära, konstruktions- och produktionsteknik och de matematiska grunder som dessa kräver,
- visa kunskaper om produktutvecklingsmetoder samt kännedom om aktuellt forskningsarbete inom produktions- och produktutveckling.
- visa kunskaper om tillverkningsmetoder, styrteknik, automationsteknik och produktionssimulering,
- visa kunskap om kvalitetsarbete, förebyggande underhåll, systematiskt förbättringsarbete och god arbetsmiljö för effektiv produktion och god ekonomi.

Färdighet och förmåga

För högskoleingenjörsexamen ska studenten
- visa förmåga att utveckla och konstruera produkter med beaktande av kundkrav, tillverkningsbarhet, kvalitetskrav, ekonomi och miljöpåverkan,
- använda ett processinriktat arbetssätt för att analysera, utveckla och bedriva industriell produktion med hög kvalitet och god lönsamhet samt reflektera över verksamhetens påverkan på miljö och samhälle.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För högskoleingenjörsexamen ska studenten
- visa förmåga att göra bedömningar av produkter och tillverkningssystem med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter,
- visa insikt i produkters och produktionssystems möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för dess nyttjande, inbegripet sociala och ekonomiska aspekter samt miljö- och arbetsmiljöaspekter.

2. Huvudsaklig uppläggning

Programmet baseras på ett processinriktat arbetssätt för att utveckla och bedriva industriell produktion med kvalitet och lönsamhet, samt att ge färdigheter och förståelse för konstruktions- och produktutvecklingsarbete. Programmets grundtankar och ledord är problemlösning och affärsmässighet.
Det första året inleds med en tvärvetenskaplig projektkurs som skapar förutsättningar för att tillägna sig ett ingenjörsmässigt arbetssätt och ge perspektiv på en framtida yrkesroll och arbetsuppgifter. Kursen bidrar också med grundläggande kunskaper i material-, energi- och maskinteknik. De generella ingenjörsfärdigheterna och specifika ämneskunskaperna förstärks ytterligare med matematik, ekonomi, programmeringsteknik och grundläggande ellära.

Under andra året läses följande gemensamma kurser: mekanik, statistik och numeriska metoder, hållfasthetslära, kvalitet och arbetsmiljö. Samtidigt påbörjas en profilering mot produktutveckling och produktion. Inom området produktutveckling utvecklas och tillämpas kunskaper i alla steg från identifiering av kundbehov till framställning av produktionsunderlag med krav på god ekonomi och beaktande av samhälleliga aspekter. I produktionsområdet utvecklas och tillämpas kunskaper inom hela kedjan från enskilda tillverkningsmetoder till effektiva produktionssystem, även här med beaktande av företagets mål och samhälleliga aspekter.

Utbildningen avslutas med ett examensarbete på 15 högskolepoäng. Examensarbetet ska utgöra en fördjupning som bygger på de kunskaper och färdigheter studenten har inhämtat under utbildningen.

3. Programmets kurser

ÅR 1

Grundläggande maskin-, material- och energiteknik, 22,5 hp, Materialteknik G1
Linjär algebra för ingenjörer, 7,5 hp, Matematik/tillämpad matematik G1
Envariabelanalys för ingenjörer, 7,5 hp, Matematik/tillämpad matematik G1
Industriell ekonomi och kalkylering, 7,5 hp, Industriell ekonomi G1
Programmeringsteknik, 7,5 hp, Datateknik G1
Elektroteknik och styrteknik, 7,5 hp, Elektroteknik G1

ÅR 2

Mekanik 7,5 hp, Maskinteknik G1
Statistik och numeriska metoder 7,5 hp, Statistik G1
Hållfasthetslära 7,5 hp, Maskinteknik G1
Kvalitet 3,7 hp, Maskinteknik G1
Arbetsmiljö 3,8 hp, Arbetsvetenskap G1
Tillverkningsmetoder 7,5 hp, Maskinteknik G1
Mekanisk konstruktion 7,5 hp, Maskinteknik G1
Förebyggande underhåll 7,5 hp, Maskinteknik G1
Ledarskap och arbetsmiljö 7,5 hp, Industriell Ekonomi G1

ÅR 3

Produktutveckling 7,5 hp, Maskinteknik, G2
FEM och Dimensionering 7,5 hp Maskinteknik, G2
Industrialisering7,5 hp, Maskinteknik, G2
Verkstadsautomation 7,5 hp, Maskinteknik, G1
CAD/CAM 7,5 hp, Maskinteknik, G1
Vetenskaplig metod 2,5 hp, Industriell ekonomi, G1
Produktionssimulering 5 hp, Maskinteknik, G1
Examensarbete högskoleingenjör maskinteknik 15 hp, Maskinteknik, G2

För att studenten ska kunna tillgodogöra sig fortsatta studier på de senare terminerna
gäller följande:
– Inför termin 3, 45 hp godkända kurser inom programmet
– Inför termin 5, 90 hp godkända kurser inom programmet
– Inför examensarbetet, 150 hp inom programmet.

4. Examensbenämning

Högskoleingenjörsexamen (Degree of Bachelor of Science in Engineering).

5. Behörighetskrav

  • Områdesbehörighet 8/A8 eller motsvarande kunskaper

6. Summary in English

For a degree in Mechanical Engineering - Bachelor of science in Engineering the students must fulfill the following demands.

Knowledge and understanding

For Bachelor of Science degree, the student shall:
- Show good theoretical knowledge of the basic concepts within solid mechanics, strength of material, automation, product design and manufacturing technology and the mathematical skills that above mentioned knowledge and understanding requires,
- Show good knowledge in product development methods and knowledge of the current research within the area,
- Show knowledge concerning selection of feasible manufacturing methods, automation technology and discrete event simulation of production systems,
- Show knowledge of quality, preventive maintenance, systematic improvements and a god working environment for an efficient production and good economy.

Competence and skills

For Bachelor of Science degree, the student shall:
- Show ability to develop and design products taking in to account customer needs, manufacturability, quality demands , financial and environmental demands,
- Be able to use a process-oriented approach when analyzing, developing and conducting production with high quality and solid profitability. The student shall also be able to reflect on the business impact on environment and society.

Judgment and approach

For Bachelor of Science degree, the student shall:
- Show the ability to do assessments and judgments concerning products and production systems regarding relevant scientific, social and ethic aspects,
- Show insight concerning possibilities and limitations for products and production systems role in society and humanities responsibility for its use, social, economical, environmental and work-environment aspects included.

7. Övrigt

Programnamnet ska synliggöras i examensbeviset.

Utbildningen ges främst på svenska, men kurser på engelska kan förekomma under senare del av programmet.