Utbildningsplan

Bygg- och samhällsplanerarprogrammet180 högskolepoäng

Programkod
TBOSG
Programansvarig
Tony Svensson
Fastställd
Fastställd av Områdesnämnden Teknik och naturvetenskap 2016-02-24.
Gäller fr.o.m. HT .

1. Programmets mål

1.1 Mål enligt Högskolelagen (1992:1434), 1 kap. 8 §:

Utbildning på grundnivå ska väsentligen bygga på de kunskaper som eleverna får på nationella program i gymnasieskolan eller motsvarande kunskaper.

Utbildning på grundnivå ska utveckla studenternas:

 • förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar,
 • förmåga att självständigt urskilja, formulera och lösa problem, och
 • beredskap att möta förändringar i arbetslivet.

Inom det område som utbildningen avser ska studenterna, utöver kunskaper
och färdigheter, utveckla förmåga att:

 • söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå,
 • följa kunskapsutvecklingen, och
 • utbyta kunskaper även med personer utan specialkunskaper inom området.

1.2 Examensmål enligt Högskoleförordningen (1993:100), bilaga 2:

Kunskap och förståelse
För kandidatexamen skall studenten:

 • visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet kunskap om områdets vetenskapliga grund, kunskap om tillämpliga metoder inom området, fördjupning inom någon del av området samt orientering om aktuella forskningsfrågor.

Färdighet och förmåga
För kandidatexamen skall studenten:

 • visa förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning samt att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer,
 • visa förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa problem samt att genomföra uppgifter inom givna tidsramar,
 • visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper, och
 • visa sådan färdighet som fordras för att självständigt arbeta inom det område som utbildningen avser.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För kandidatexamen skall studenten:

 • visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter,
 • visa insikt om kunskapens roll i samhället och om människors ansvar för hur den används, och
 • visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin kompetens.

Självständigt arbete (examensarbete)
För kandidatexamen skall studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 högskolepoäng inom huvudområdet för utbildningen.

1.3 Utbildningsprogrammets mål

För kandidatexamen i samhällsbyggnadsteknik ska studenten kunna:
Kunskap och förståelse

 • visa kunskap om byggprocessens olika skeden vid alla typer av byggande
 • visa kunskap och förståelse för planeringsprocessernas olika skeden vid regionala, urbana och rurala utvecklingsprocesser
 • visa kunskap om samhällets lagar och styrdokument vid samhällsplanering, projektering och byggande
 • förstå ITs betydelse för samhällsutveckling och planering
 • visa kunskap om och förståelse för resurshushållning och hållbar utveckling i samhällsbyggandet

Färdighet och förmåga

 • utforma och gestalta byggd miljö från byggnad till region utifrån brukarnas perspektiv
 • integrera hållbarhetsperspektiv i byggande och planering på olika nivåer och i olika skeden 
 • använda CAD-hjälpmedel
 • läsa och förstå byggnadstekniska ritningar, kartor samt övriga handlingar för redovisning av byggnader, anläggningar och planeringsprojekt
 • använda GIS som analys- och planeringsverktyg i såväl översikts- som transportplanering
 • delta i och leda bygg- och planeringsprocesser i olika skeden

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • kritiskt värdera olika ideologier, intentioner, strategier och lösningar i planering och byggande ur ett hållbarhetsperspektiv

2. Huvudsaklig uppläggning

Kurserna i Bygg- och samhällsplanerarprogrammet behandlar urbana och rurala utvecklingsprocesser utifrån människors behov, resurseffektivitet och hållbar utveckling. En viktig del av utbildningen är grundläggande byggteknik för förståelse av byggnaders och anläggningars uppförande och funktion. En annan viktig del rör de lagar och förordningar som styr byggande och samhällsplanering från det enskilda byggnadsverket till övergripande styrmedel för samhällsutveckling. I programmet studeras också gestaltning och planering av den byggda miljön från byggnad till stadsbyggnad och regional planering, och de digitala verktyg som används för att hantera samhällsplaneringens komplexa informationsmängder såsom GIS (geografiska informationssystem), som t ex kan användas för att visualisera och åskådliggöra dessa för en bred allmänhet.

Utbildningen ger möjlighet till arbete inom många olika områden inom byggande och samhällsplanering. Myndighetsutövning på kommunal och regional nivå är ett område. Andra möjliga områden är planeringsarbete på fastighetsförvaltande företag eller på bygg- och fastighetsutveckling inom konsultsektorn.

Under programmets första år behandlas grunden för byggteknik och samhällsplanering genom kurser som Projektmetodik, Matematik för samhällsplanerare, Fysisk planering samt grundläggande kurser i byggteknik, hållbar utveckling och arkitektur. År ett avslutas med den projektbaserade kursen Byggprojekt småhus som knyter ihop flertalet av kurserna i årskurs ett. 

Utbildningens andra år inleds med kursen Byggplanering där byggprocessens olika skeden från kravspecifikation till färdig byggnad, med tillhörande handlingar och aktörer studeras. Kursen Form och gestaltning bygger vidare på kursen Arkitektur och byggande. Under andra året introduceras också kulturgeografiska perspektiv på samhällsbyggande samt tillämpning av vetenskapliga metoder och digitala verktyg.

Med tidigare kurser som utgångspunkt görs under programmets tredje år fördjupningar inom stadsbyggnad och regional planering. Kursen Planeringsprojekt innehåller tillämpningar på fysisk planering kopplad till kommunal eller regional verksamhet i regionen. Samhällsekonomi är en kurs i grunderna för samhällets styrning, ekonomi och hushållning med knappa resurser. Utbildningen avslutas med ett Examensarbete på 15 högskolepoäng där programmets utbildningsmoment tillämpas.

3. Programmets kurser

Samtliga kurser i Samhällsbyggnadsteknik ingår i huvudområdet.

Årskurs 1
Projektmetodik, 5 hp
Byggmaterial, 5 hp
Arkitektur och byggande, 5 hp (Samhällsbyggnadsteknik)
Bygg-CAD, 5 hp
Hållbar utveckling, 5 hp (Samhällsbyggnadsteknik)
Fysisk planering, 5 hp (Samhällsbyggnadsteknik)
Byggfysik, 7,5 hp
Byggprojekt småhus, 15 hp
Matematik för bygg- och samhällsplanerare, 7,5 hp

Årskurs 2
Byggplanering, 7,5 hp
Matematisk statistik för bygg- och samhällsplanerare, 7,5 hp
Byggprojektering, 7,5 hp
Form och gestaltning, 7,5 hp (Samhällsbyggnadsteknik)
IT och samhällsplanering, 7,5 hp
Befolkning och sociala perspektiv, 7,5 hp
Vetenskaplig metod, 7,5 hp (Samhällsbyggnadsteknik)
GIS, 7,5 hp (Samhällsbyggnadsteknik)

Årskurs 3
Transportplanering, 7,5 hp (Samhällsbyggnadsteknik)
Byggd miljö, 7,5 hp (Samhällsbyggnadsteknik)
Regional planering, 7,5 hp (Samhällsbyggnadsteknik)
Planeringsprojekt, 7,5 hp (Samhällsbyggnadsteknik)
Stadsbyggnad, 7,5 hp (Samhällsbyggnadsteknik)
Samhällsekonomi, 7,5 hp (Samhällsbyggnadsteknik)
Examensarbete för kandidatexamen i Samhällsbyggnadsteknik, 15 hp (Samhällsbyggnadsteknik)

4. Examensbenämning

Teknologie kandidatexamen, huvudområde Samhällsbyggnadsteknik (Degree of Bachelor, Main Field of Study: Civil Planning and Construction).

5. Behörighetskrav

 • Områdesbehörighet 4/A4 eller motsvarande kunskaper

6. Summary in English

For a degree in Civil Planning and Construction the student shall:

Knowledge and understanding

 • Demonstrate knowledge of the various stages involved in the construction process for all types of construction
 • Demonstrate knowledge and understanding of the various stages in the planning processes for regional, urban and rural developmental processes
 • Demonstrate knowledge of laws and regulations relating to civil planning, project management, and construction
 • Understand the importance of IT for civic development and planning
 • Demonstrate knowledge and understanding of resource management and sustainable development within civic construction

Competence and skills

 • Design and form man-made environments from the perspective of all users and stakeholders
 • Integrate a sustainability perspective when planning and constructing at different levels and stages using CAD
 • Read and understand technical drawings, maps, and documents related to buildings, facilities, and planning projects
 • Use GIS as an analytical and planning tool for both overview and transport planning
 • Participate in and lead various stages in construction and planning processes

Judgement and approach

 • Critically analyse various ideologies, intentions, strategies and solutions when planning and constructing from a sustainability perspective

7. Övrigt

Utbildningen ges främst på svenska, men kurser på engelska kan förekomma under senare del av programmet.
Programnamnet kan synliggöras i examensbeviset.