Utbildningsplan

Magisterprogram i nationalekonomi med inriktning turism och evenemang60 högskolepoäng

Programkod
STUEA
Programansvarig
Catia Cialani
Fastställd
Fastställd i Utbildnings- och Forskningsnämnden 2014-10-20.
Gäller fr.o.m. HT 2014.

1. Programmets mål

1.1 Mål enligt Högskolelagen (1992:1434), 1 kap. 9 §:

Utbildning på avancerad nivå ska väsentligen bygga på de kunskaper som studenterna får inom utbildning på grundnivå eller motsvarande kunskaper.

Utbildning på avancerad nivå ska innebära fördjupning av kunskaper, färdigheter och förmågor i förhållande till utbildning på grundnivå och ska, utöver vad som gäller för utbildning på grundnivå,
- ytterligare utveckla studenternas förmåga att självständigt integrera och använda kunskaper,
- utveckla studenternas förmåga att hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer, och
- utveckla studenternas förutsättningar för yrkesverksamhet som ställer stora krav på självständighet eller för forsknings- och utvecklingsarbete.

1.2 Examensmål enligt Högskoleförordningen (1993:100), bilaga 2:

Kunskap och förståelse

För magisterexamen skall studenten:
– visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet såväl överblick över området som fördjupade kunskaper inom vissa delar av området samt insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete, och
– visa fördjupad metodkunskap inom huvudområdet för utbildningen.

Färdighet och förmåga

För magisterexamen skall studenten:
– visa förmåga att integrera kunskap och att analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer även med begränsad information,
– visa förmåga att självständigt identifiera och formulera frågeställningar samt att planera och med adekvata metoder genomföra kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar,
– visa förmåga att muntligt och skriftligt klart redogöra för och diskutera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa i dialog med olika grupper, och
– visa sådan färdighet som fordras för att delta i forsknings- och utvecklingsarbete eller för att arbeta i annan kvalificerad verksamhet.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

För magisterexamen skall studenten:
– visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete,
– visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används, och
– visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att ta ansvar för sin kunskapsutveckling

1.3 Utbildningsprogrammets mål

Efter avslutad utbildning skall studenten kunna visa på:

Kunskap och förståelse

– Fördjupade kunskaper om teoribildning och forskningsläge inom nationalekonomi med tillämpning inom turism- och evenemangsområdet

Färdighet och förmåga

- Förmåga att beräkna och analysera ekonomiska effekter av turism och evenemang med relevanta metoder
– Förmåga att analysera förutsättningar för och konsekvenser av olika strategier för hållbar utveckling av turism och evenemang ur regionala och globala perspektiv.
– Förmåga att identifiera ekonomiska problem och sociala dilemman lämpliga för ekonomisk analys och såväl i tal som i skrift kunna redogöra för dessa relaterat till tillämpningen inom turism och evenemang.
– Förmåga att formulera teoretiskt och metodologiskt grundade frågeställningar
– Förmåga att samla in, bearbeta, analysera och presentera ett empiriskt material samt knyta detta till relevanta begrepp och teorier i form av ett examensarbete

Värderingsförmåga och förhållningssätt

- Förmåga att bedöma etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter relevanta vid datainsamling för, samt analys och presentation av turism- och evenemangsekonomiska forsknings- och utvecklingsarbeten.

2. Huvudsaklig uppläggning

Programmet fokuserar på tillämpad ekonomisk analys inom turism. Programmets första termin innehåller två obligatoriska och en valbar kurs kring tillämpning och en obligatorisk kurs kring metod. Den första kursen, Turismekonomi, läses på halvfart och introducerar nationalekonomis relevans och tillämpning inom området turism. Kursen Ekonometri läses på halvfart och lägger den metodmässiga grunden för den ekonomiska analysen. Kurs tre och fyra läses på helfart. Kursen Evenemangsturism är obligatorisk och ger fördjupning inom temat evenemang. Den fjärde kursen är valbar och ger möjlighet till fördjupning antingen mot miljö- och naturresursekonomi eller mot ledarskapsekonomi.
Andra terminen utgörs av en valbar kurs i metod där inriktning ges mot antingen samhällsekonomisk analys eller mot datainsamling och datakvalité, samt en obligatorisk kurs, Avancerad mikroteori, som fördjupar de teoretiska kunskaperna i nationalekonomi. Därefter följer Examensarbete för Magisterexamen i Nationalekonomi om 15 hp.

3. Programmets kurser

Programmet läses i form av fyra obligatoriska läskurser, två valbara läskurser samt ett obligatoriskt examensarbete. Tre obligatoriska läskurser tillhör nationalekonomiämnet, en kurs tillhör turismvetenskap.

Obligatoriska läskurser:
Hösttermin
Turismekonomi, 7.5 hp avancerad nivå
Ekonometri, 7.5 hp avancerad nivå
Evenemangsturism, 7.5 hp avancerad nivå (turismvetenskap)
Vårtermin
Avancerad mikroteori, 7.5 hp avancerad nivå

Samt en av följande kurser(alla kurser ges eventuellt inte varje läsår)
Hösttermin
Miljö- och naturresursekonomi, 7,5 hp avancerad nivå
Ekonomi och ledarskap, 7,5 hp avancerad nivå
Matematik för avancerad statistik, Grundnivå 2, 7,5 hp (rek. för fortsättning inom BI)
Introduktion till objektorienterad programmering, Grundnivå 1, 7,5 hp (rek. för fortsättning inom BI)

En av följande kurser (alla kurser ges eventuellt inte varje läsår)
Vårtermin
Samhällsekonomisk utvärdering av offentliga projekt (CBA), 7,5 hp avancerad nivå
Datainsamling and datakvalitet, Avancerad nivå 1, 7,5 hp

Programmet avslutas med:
Examensarbete för Magisterexamen i Nationalekonomi, 15 hp avancerad nivå - Nationalekonomi

4. Examensbenämning

Filosofie magisterexamen, huvudområde: Nationalekonomi (Degree of Master of Science [60 Credits], Main Field of Study: Economics)
eller,
Ekonomie magisterexamen, huvudområde: Nationalekonomi (Degree of Master of Science [60 Credits] in Business and Economics, Main Field of Study: Economics)

5. Behörighetskrav

  • Kandidatexamen omfattande 180 hp med huvudområde Nationalekonomi samt Dataanalys och statistik, grundnivå 1, 7,5 hp eller motsvarande kunskaper Dessutom krävs dokumenterad språkfärdighet motsvarande Engelska B/Engelska 6

6. Summary in English

Following a successful completion of the programme students shall have attained:
- An extended knowledge of theory development and the research frontier of economic analysis applied to tourism and events.
- The ability to assess the prerequisites and consequences of different strategies for sustainable tourism and events
- The ability to critically observe economic problems, social dilemmas and issues for economic analysis and be able to discuss both in written and oral form these within a context of tourism and events.
- The capacity to formulate adequate research questions which are founded both in theory and method.
- The capacity to collect, handle and analyse empirical data. This also entail the presentation of a thesis in which relevant concepts and theories are elaborated.

7. Övrigt

Programmet ges på engelska. Studenter som önskar fortsätta studier inom tvåårigt masterprogram vid Högskolan Dalarna (exempelvis BI-programmet eller TDD inom turism) har möjlighet att, om övriga förkunskapskrav är uppfyllda och antagning till programmet medges, fortsätta med ytterligare två läskurser under termin 2 istället för det avslutande examensarbetet.