Utbildningsplan

Vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen90 - 330 högskolepoäng

Programkod
LVALG
Programansvarig
Filippa Bergqvist
Anna Karin Fändrik
Fastställd
Fastställd av Utbildnings- och Forskningsnämnden för Lärarutbildningsområdet 2010-05-27.
Gäller fr.o.m. 2010-08-30.
Reviderad
Reviderad 2017-02-24.
Revideringen är giltig fr.o.m. 2017-02-24.

1. Programmets mål

1.1 Mål enligt Högskolelagen (1992:1434), 1 kap. 8 §:

 

1.2 Examensmål enligt Högskoleförordningen (1993:100), bilaga 2:

1.3 Utbildningsprogrammets mål

Högskolan Dalarna anordnar tillsammans med Umeå universitet (nationell samordnare), Stockholms universitet, Linköpings universitet, Karlstads universitet, Högskolan i Jönköping, Göteborgs universitet och Malmö Högskola vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen enligt regeringsbeslut (U2010/2757/UH).

Utbildningsplanen ansluter till Förordning om vissa behörighetsgivande examina för legitimation som lärare och förskollärare och om högskoleutbildningar för vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen (SFS 2011:689 senast reviderad SFS 2013:831).

De övergripande målen för all högskoleutbildning är fastställda i Högskolelagen. VAL-projektets mål är att ge verksamma lärare och förskollärare som saknar lärarexamen möjlighet att komplettera sin utbildning till en behörighetsgivande examen för legitimation som lärare eller förskollärare. Utbildningen bedrivs där så är lämpligt i enlighet med utbildningsplaner för de lärarutbildningar som kan vara aktuella, såväl tidigare som nu gällande.

2. Huvudsaklig uppläggning

Vidareutbildning av lärare som saknar examen är en kompletterande utbildning som bygger dels på tidigare högskoleutbildning, dels på yrkeserfarenhet.

De kurser som ingår i utbildningen beror på den individuelle studentens studiebehov för att uppnå avsedd examen.

Utbildningen bedrivs vanligtvis på halvfart och nätbaserat. Kurser för ämneskomplettering ges i vissa fall endast som helfarts- och campusförlagda kurser. Studenter inom VAL har platsgaranti i Högskolan Dalarnas befintliga ämneskurser.

Betyg sätts på varje kurs på sätt som framgår av kursplanen.

3. Programmets kurser

Kurserna kan avse kompletteringar inom det Allmänna utbildningsområdet, den Utbildningsvetenskapliga kärnan och ämnesstudier.

För personer som arbetat som lärare i minst 8 år under de senaste 15 åren krävs kurser omfattande minst 30 hp inom utbildningsvetenskaplig kärna (SFS 2013:831).

Lärare som saknar relevanta ämnesstudier i tillräcklig omfattning kan komplettera dessa upp till 120 hp inom ramen för VAL-projektet.

För de studerande upprättas individuella studieplaner i anslutning till antagningen. Vid individuell studieplanering tas hänsyn till de studerandes tidigare utbildning och arbetslivserfarenhet.

För examensarbetets omfattning gäller särskilda bestämmelser och detta arbete kan understiga vad som enligt Bilaga 2 i högskoleförordningen (1993:100) krävs för lärarexamen (SFS 2011:689).

4. Examensbenämning

Avslutad utbildning leder till behörighetsgivande lärarexamen. Examen kan vara ej nivåbestämd eller på grund- eller avancerad nivå beroende på den individuella studentens tidigare utbildning samt vilken examensordning som tillämpas.

Särskilda krav för examen för studenter med viss yrkeserfarenhet gäller (SFS 2013:831).

5. Behörighetskrav

  • Behörighet till utbildningen har den som - saknar lärarexamen (saknar behörighet för anställning utan tidsbegränsning enligt Skollagen) - har tidigare högskoleutbildningen i den utsträckning som behövs för att uppnå examen enligt de poängvillkor VAL-förordningen föreskriver. - Är verksam som lärare hos skolhuvudman enligt VAL-förordningen § 9.

6. Övrigt

VAL-projektets poängram
Den maximala poängram som kan utnyttjas i VAL-utbildningen är 120 högskolepoäng.

Urval
I enlighet med VAL-förordningen SFS 2011:689 tillämpas någon/några av följande urvalsgrunder:
- tidigare utbildning
- arbetslivserfarenhet.

Antagning och behörighetsprövning
Behörighetsprövning och antagning sker vid det lärosäte den sökande prioriterat som utbildningsgivare. Ansökningsförfarandet är däremot samordnat till ett lärosäte, Umeå universitet. De separata myndighetsbesluten föregås av beredning i den nationella ledningsgruppen för VAL. Om valt lärosäte av något skäl inte kan erbjuda plats hänvisas den sökande till annat lärosäte inom VAL-projektet.

Lokal antagning tillämpas.

Antagningen till utbildningen enligt denna utbildningsplan sker från april 2013 till 30 juni 2026. Utbildningen ska vara avslutad senast 30 juni 2030.

Ansökan till utbildningen sker normalt två gånger per år under projekttiden och ställs till Umeå universitet (nationell samordnare) och sista datum för ansökan är, om inte annan information ges, 15 april respektive 15 oktober. Se www.umu.se/valprojektet

Anstånd om studiestart, studieuppehåll och studieavbrott
Anstånd med studiestart och ansökan om studieuppehåll efter det att studierna påbörjats kan beviljas om särskilda skäl föreligger. Eftersom VAL-projektet är tidsbegränsat kan anstånd om studiestart och studieuppehåll beviljas endast om utbildningen kan genomföras under projekttiden. Den som lämnar studierna utan att ha fått sin ansökan om studieuppehåll beviljad anses ha avbrutit utbildningen. Studerande som lämnar utbildningen ska meddela studieavbrott till VAL-projektets ledning.