Utbildningsplan

Musik- och ljuddesign120 högskolepoäng

Programkod
KMLUG
Programansvarig
Christer Malmgren
Johan Nordin
Fastställd
Fastställd i Utbildnings- och Forskningsnämnden 2010-11-22.
Gäller fr.o.m. 2010-11-30.

1. Programmets mål

1.1 Mål enligt Högskolelagen (1992:1434), 1 kap. 8 §:

Utbildning på grundnivå skall utveckla studenternas
– förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar,
– förmåga att självständigt urskilja, formulera och lösa problem, och
– beredskap att möta förändringar i arbetslivet.

Inom det område som utbildningen avser skall studenterna, utöver kunskaper
och färdigheter, utveckla förmåga att
– söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå,
– följa kunskapsutvecklingen, och
– utbyta kunskaper även med personer utan specialkunskaper inom området.

1.2 Examensmål enligt Högskoleförordningen (1993:100), bilaga 2:

Kunskap och förståelse
För högskoleexamen skall studenten
– visa kunskap och förståelse inom det huvudsakliga området (huvudområdet) för utbildningen, inbegripet kännedom om områdets vetenskapliga grund och kunskap om några tillämpliga metoder inom området.

Färdighet och förmåga
För högskoleexamen skall studenten
– visa förmåga att söka, samla och kritiskt tolka relevant information för att formulera svar på väldefinierade frågeställningar inom huvudområdet för utbildningen,
– visa förmåga att redogöra för och diskutera sitt kunnande med olika grupper, och visa sådan färdighet som fordras för att självständigt arbeta med vissa uppgifter inom det område som utbildningen avser.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För högskoleexamen skall studenten
– visa kunskap om och ha förutsättningar för att hantera etiska frågeställningar inom huvudområdet för utbildningen.

Självständigt arbete (examensarbete)
För högskoleexamen skall studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) inom huvudområdet för utbildningen.

1.3 Utbildningsprogrammets mål

Efter genomgången utbildning på programmet skall studenten

-ha kunskaper i elektroteknik för användning i ljud- och musikdesign samt kunna spela in, mixa och färdigställa egna och andras medierade ljud- och musikproduktioner
-ha kunskaper om ljudets fysikaliska egenskaper och lyssnandets funktioner för att skapa, realisera och redovisa ljud- och musikproduktioner för bestämda målgrupper samt kunna beskriva och analysera ljud- och musikproduktioner
-ha kännedom om samt ha skaffat sig beredskap för att hantera aktuella förändringar i mediebranschens produktionsvillkor, särskilt vad det gäller audioteknologins påverkan på densamma.
-såväl muntligt som skriftligt kunna redogöra för hur en given utrustning kan användas i en inspelningssession genom att beskriva möjligheter, begränsningar samt lämpligt arbetssätt.
-kunna utvärdera sitt eget lärande inom området ljuddesign och kunna identifiera behovet av kunskap för fortsatt lärande
-kunna både skriftligt och muntligt kommunicera ljud- och musikdesign med andra inom branschen på både en nationell och internationell arena
-självständigt kunna initiera, planera, leda, genomföra, förevisa samt dokumentera ljud- och musikproduktioner inom flera tillämpningsområden.
-kunna beskriva och självständigt värdera ljud- och musikproduktioner teknologiskt, estetiskt och kontextuellt.

2. Huvudsaklig uppläggning

Utbildningen som genomförs i samarbete mellan Högskolan Dalarna (HDa), Mittuniversitetet (MIUN) och Linnéuniversitetet (LNU) bedrivs huvudsakligen på distans via undervisning på Internet. Gemensamma samlingar kan förekomma. Campusbaserad, högskoleförlagd undervisning kan även ges inom ramarna för en självvald fördjupning.

3. Programmets kurser

Programmet kan ges på både halv- och helfart, vilket ger olika kursföljder.

Halvfart

Termin 1
Kursnamn Högskolepoäng Huvudområde Ansvarigt lärosäte
Introduktionskurs i musik och ljuddesign 7,5 Elektroteknik MIUN
Audioteknologi 1 7,5 Elektroteknik MIUN


Termin 2
Audioteknologi 2 7,5 Musikvetenskap LNU
Vår tids musik 7,5 Musikvetenskap LNU


Termin 3
Ljudteori 7,5 Elektroteknik MIUN
Musikproduktionsanalys 7,5 Ljud- och musikproduktion HDa


Termin 4
Möte med skilda genrer 7,5 Ljud- och musikproduktion HDa
Musikskapande 7,5 Ljud- och musikproduktion LNUTermin 5
Kommunikation och ljud 7,5 Medie- och kommunikationsvetenskap MIUN
Företagsekonomi för musikbranschen 7,5 Företagsekonomi LNU


Termin 6
Musikbranschen 7,5 Företagsekonomi LNU
Ljudläggning till rörliga bilder 7,5 Ljud- och musikproduktion HDa


Termin 7
Inspelning i studio 7,5 Ljud- och musikproduktion HDa
Musikproduktion i praktiken 7,5 Ljud- och musikproduktion, Musikvetenskap, Elektroteknik HDa, LNU och MIUN


Termin 8
Examensarbete 15 Ljud- och musikproduktion, Musikvetenskap, Elektroteknik HDa, LNU och MIUN

Helfart

Termin 1
Period Kursnamn Högskolepoäng Huvudområde Ansvarigt lärosäte
1:a Introduktionskurs i musik och ljuddesign 7,5 Elektroteknik MIUN
1:b Ljudteori 7,5 Elektroteknik MIUN
2:a Audioteknologi 1 7,5 Elektroteknik MIUN
2:b Musikproduktionsanalys 7,5 Ljud- och musikproduktion HDa


Termin 2
3:a Audioteknologi 2 7,5 Musikvetenskap LNU
3:b Möte med skilda genrer 7,5 Ljud- och musikproduktion HDa
4:a Vår tids musik 7,5 Musikvetenskap LNU
4:b Musikskapande 7,5 Ljud- och musikproduktion LNU


Termin 3
1:a Kommunikation och ljud 7,5 Medie- och kommunikationsvetenskap MIUN
1:b Inspelning i studio 7,5 Ljud- och musikproduktion HDa
2:a Företagsekonomi för musikbranschen 7,5 Företagsekonomi LNU
2:b Musikproduktion i praktiken 7,5 Ljud- och musikproduktion, Musikvetenskap, Elektroteknik HDa, LNU och MIUN


Termin 4
3:a Musikbranschen 7,5 Företagsekonomi LNU
4:a Ljudläggning till rörliga bilder 7,5 Ljud- och musikproduktion HDa
3:b-4:b Examensarbete 15 Ljud- och musikproduktion, Musikvetenskap, Elektroteknik HDa, LNU och MIUN

4. Examensbenämning

Högskoleexamen med inriktning mot ljud- och musikproduktion (Higher Education Diploma with Specialization in Design of Music and Sound).

5. Behörighetskrav

  • Grundläggande behörighet