Utbildningsplan

Manus för film och TV180 högskolepoäng

Programkod
KMFTG
Programansvarig
Åsa Linder
Piotr Marciniak
Fastställd
Fastställd i Utbildnings- och Forskningsnämnden 2010-11-22.
Gäller fr.o.m. 2011-08-29.
Reviderad
Reviderad 2011-05-25.
Revideringen är giltig fr.o.m. 2011-08-29.

1. Programmets mål

1.1 Mål enligt Högskolelagen (1992:1434), 1 kap. 8 §:

Utbildning på grundnivå ska väsentligen bygga på de kunskaper som eleverna får på nationella program i gymnasieskolan eller motsvarande kunskaper.

Utbildning på grundnivå skall utveckla studenternas
– förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar,
– förmåga att självständigt urskilja, formulera och lösa problem, och
– beredskap att möta förändringar i arbetslivet.

Inom det område som utbildningen avser skall studenterna, utöver kunskaper
och färdigheter, utveckla förmåga att
– söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå,
– följa kunskapsutvecklingen, och
– utbyta kunskaper även med personer utan specialkunskaper inom området.

1.2 Examensmål enligt Högskoleförordningen (1993:100), bilaga 2:

Kunskap och förståelse
För kandidatexamen skall studenten:
- visa kunskap och förståelse inom huvudområdet för utbildningen, inbegripet kunskap om områdets vetenskapliga grund, kunskap om tillämpliga metoder inom området, fördjupning inom någon del av området samt orientering om aktuella forskningsfrågor.

Färdighet och förmåga
För kandidat examen skall studenten:
- visa förmåga att söka, samla, värdera och kritiskt tolka relevant information i en problemställning samt att kritiskt diskutera företeelser, frågeställningar och situationer,
- visa förmåga att självständigt identifiera, formulera och lösa problem samt att genomföra uppgifter inom givna tidsramar,
- visa förmåga att muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera information, problem och lösningar i dialog med olika grupper, och
- visa sådan färdighet som fordras för att självständigt arbeta inom det område som utbildningen avser.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
För kandidatexamen skall studenten:
- visa förmåga att inom huvudområdet för utbildningen göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter,
- visa insikt om kunskapens roll i samhället och om människors ansvar för hur den används, och
- visa förmåga att identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och att utveckla sin kompetens.


1.3 Utbildningsprogrammets mål

Efter fullbordad utbildning ska studenten visa förmåga att

· självständigt, genom förvärvade arbetsmetoder, utveckla en egen idé utifrån genreteoretiska, narrativa och dramaturgiska kunskaper till ett personligt gestaltat filmmanus
· i en redaktionell grupp med skilda yrkesroller samarbeta kring en gemensam idé för att producera kvalitativa och produktionsanpassade tv-seriemanus
· behärska olika manusformat och göra bedömningar i förhållande till tv- och filmbranschens genrer, målgrupper, kriterier och mål
· analysera och bedöma manus utifrån produktionsrelaterade aspekter som teknik, ekonomi och planering
· visa kunskap om mediebranschen och dess aktörer
· reflektera över och analysera egna och andras produktioner i relation till film- och genrehistoria samt till aktuell genus- och samhällsdebatt
· genomföra ett självständigt skriftligt arbete inom huvudområdet utifrån relevant teori och metodtillämpning.

2. Huvudsaklig uppläggning

Programmet omfattar sex terminer, 180 högskolepoäng och alla kurser ligger inom ämnet bildproduktion. Utbildningen vilar på både vetenskaplig och konstnärlig grund.

Under programmets första år tillägnar studenterna sig grundläggande kunskaper i filmberättande och dramaturgi, filmisk gestaltning och visuellt berättande samt genrehistoria. De skriver ett eget kortfilmmanus. Studenterna lär sig grunderna i filmproduktion med previsualisering, produktionsplanering, filmfoto, ljud och redigering och de producerar en kortfilm i gruppsamarbete.

Det andra årets manuskurser omfattar dialogskrivning med dramatisk dialog, retorik och samtalsanalys samt studier i tv-dramatik och redaktionsarbete. Studenterna bildar egna tv-serieredaktioner och arbetar fram avsnitt till olika typer av dramaserier. I de produktionsinriktade kurserna studerar och analyserar studenterna dokumentärfilm och förvärvar sig teoretiska kunskaper om förberedande research och omvärldsstudier. Därefter producerar studenterna en dramadokumentär för studioinspelad tv samt filmdokumentärer.


Det tredje läsåret inleds med studier i metod och uppsatsskrivning och studenterna skriver en vetenskaplig uppsats. Terminen avslutas med en fördjupning i filmisk gestaltning med huvudinriktning på utnyttjandet av bild och ljud i narration. Programmets sista termin inleds med examensprojektet; skrivandet av ett novellfilmsmanus i valfri stil och genre med en åtföljande reflektion. Därefter avslutas det sista läsåret med arbetsplatsförlagd utbildning.

3. Programmets kurser

Första läsåret (grundnivå 1)
Manus för TV och film 1. Filmberättandets grundelement och gestaltning, 15 hp (Bildproduktion)
Manus för TV och film 2. Dramaturgi, genre och filmhistoria, 15 hp (Bildproduktion)
Introduktion till produktion av rörlig bild, 15 hp (Bildproduktion)
Filmproduktion, 15 hp (Bildproduktion)

Andra läsåret (grundnivå 1)
Fakta, fiktion och flerkameraproduktion, 15 hp (Bildproduktion)
Manus för TV och film 3. Dialog i audiovisuella medier, 15 hp (Bildproduktion)
Dokumentärfilmsproduktion, 15 hp (Bildproduktion)
Manus för TV och film 4. TV- format och klassiskt berättande, 15 hp
(Bildproduktion)

Tredje läsåret (grundnivå 2)
Bildproduktion: Teori och metod., 7,5 hp (Bildproduktion)
Vetenskaplig uppsats, 15 hp (Bildproduktion)
Manus för TV och film 5. Gestaltningsfördjupning, 7,5 hp (Bildproduktion)
Kandidatexamensprojekt i medieproduktion, 15 hp (Bildproduktion)
Arbetsplatsförlagd bildproduktion, 15 hp (Bildproduktion)

4. Examensbenämning

Studerande som med godkänt resultat genomgått programmets kurser och i övrigt uppfyller utbildningsplanens krav erhåller, efter ansökan hos Högskolan Dalarna, examensbevis för Filosofie kandidatexamen, huvudområde: Bildproduktion (Bachelor of Arts, Main Field of Study: Moving Image Production).


5. Behörighetskrav

  • Grundläggande behörighet

6. Övrigt

I examensbeviset anges att den studerande fullgjort kraven för utbildningsprogrammet Manus för film och TV, enligt Högskolan Dalarnas utbildningsplan. För detta krävs att minst 150 hp av programmets kurser godkänts inom ramen för utbildningsplanen. I dessa 150 hp måste samtliga kurser från programmets tredje år ingå, liksom kurserna Manus för TV och film 1-5.