Utbildningsplan

Musik- och ljuddesign120 högskolepoäng

Programkod
KLUDG
Programansvarig
Christer Malmgren
Johan Nordin
Fastställd
Fastställd i Utbildnings- och Forskningsnämnden 2012-09-18.
Gäller fr.o.m. 2012-09-18.

1. Programmets mål

1.1 Mål enligt Högskolelagen (1992:1434), 1 kap. 8 §:

Utbildning på grundnivå ska väsentligen bygga på de kunskaper som eleverna får på nationella program i gymnasieskolan eller motsvarande kunskaper.

Utbildning på grundnivå ska utveckla studenternas
– förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar,
– förmåga att självständigt urskilja, formulera och lösa problem, och
– beredskap att möta förändringar i arbetslivet.

Inom det område som utbildningen avser ska studenterna, utöver kunskaper
och färdigheter, utveckla förmåga att
– söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå,
– följa kunskapsutvecklingen, och
– utbyta kunskaper även med personer utan specialkunskaper inom området.

1.2 Examensmål enligt Högskoleförordningen (1993:100), bilaga 2:

Kunskap och förståelse


För högskoleexamen skall studenten
– visa kunskap och förståelse inom det huvudsakliga området (huvudområdet) för utbildningen, inbegripet kännedom om områdets vetenskapliga grund och kunskap om några tillämpliga metoder inom området.

Färdighet och förmåga


För högskoleexamen skall studenten
– visa förmåga att söka, samla och kritiskt tolka relevant information för att formulera svar på väldefinierade frågeställningar inom huvudområdet för utbildningen,
– visa förmåga att redogöra för och diskutera sitt kunnande med olika grupper, och visa sådan färdighet som fordras för att självständigt arbeta med vissa uppgifter inom det område som utbildningen avser.

Värderingsförmåga och förhållningssätt


För högskoleexamen skall studenten
– visa kunskap om och ha förutsättningar för att hantera etiska frågeställningar inom huvudområdet för utbildningen.

1.3 Utbildningsprogrammets mål

Efter genomgången utbildning på programmet skall studenten

- kunna visa kunskaper i elektroteknik och datateknik för användning i ljud- och musikdesign samt kunna spela in, mixa och färdigställa medierade ljud- och musikproduktioner
- kunna visa kunskaper om ljudets fysikaliska egenskaper och en förmåga till kritisk lyssning för att skapa, realisera och redovisa ljud- och musikproduktioner.
- kunna tillägna sig kunskaper för att tillämpa förändringar i mediebranschens produktionsvillkor, särskilt vad det gäller audioteknologins utveckling.
- såväl muntligt som skriftligt kunna redogöra för hur en given utrustning kan användas i en inspelningssession genom att beskriva möjligheter, begränsningar samt lämpligt arbetssätt.
- kunna utvärdera sitt eget lärande inom området musik- och ljuddesign och kunna identifiera behovet av kunskap för fortsatt lärande.
- såväl muntligt som skriftligt kommunicera ljud- och musikdesign med andra inom branschen på både en nationell och internationell arena
-självständigt kunna initiera, planera, leda, genomföra och redovisa ljud- och musikproduktioner inom flera tillämpningsområden och för bestämda målgrupper.
- kunna beskriva, analysera och subjektivt värdera ljud- och musikproduktioner ur ett vetenskapligt, tekniskt, estetiskt och genremässigt perspektiv.
- visa medvetenhet om etiska principer i samband med ljud- och musikproduktioner t.ex. upphovsrättsliga regler och deras tillämpning.

2. Huvudsaklig uppläggning

Utbildningen som genomförs i samarbete mellan Högskolan Dalarna (HDa), Mittuniversitetet (MIUN) och Linnéuniversitetet (LNU) bedrivs huvudsakligen på distans via undervisning på Internet. Gemensamma samlingar kan förekomma. Campusbaserad, högskoleförlagd undervisning kan även ges inom ramarna för en självvald fördjupning.

3. Programmets kurser

Halvfart

Termin 1
Kursnamn Högskolepoäng Huvudområde Ansvarigt lärosäte
Introduktionskurs i musik och ljuddesign, 7,5 hp, Elektroteknik, MIUN
Audioteknologi 1, 7,5hp, Elektroteknik, MIUN

Termin 2
Audioteknologi 2, 7,5 hp, Musikvetenskap, LNU
Vår tids musik, 7,5 hp, Musikvetenskap, LNUTermin 3
Ljudteori, 7,5 hp, Elektroteknik, MIUN
Musikproduktionsanalys, 7,5 hp, Ljud- och musikproduktion, HDa

Termin 4
Möte med skilda genrer, 7,5 hp, Ljud- och musikproduktion, HDa
Ljudskapande och ljudsyntes, 7,5 hp, Elektroteknik, MIUN

Termin 5
Musikskapande, 7,5 hp, Ljud- och musikproduktion, LNU
Företagsekonomi för musikbranschen, 7,5 hp, Företagsekonomi, LNU

Termin 6
Musikbranschen, 7,5 hp, Företagsekonomi, LNU
Ljudläggning till rörliga bilder, 7,5 hp, Ljud- och musikproduktion, HDa

Termin 7
Inspelning i studio, 7,5 hp, Ljud- och musikproduktion, HDa
Musikproduktion i praktiken, 7,5 hp, Ljud- och musikproduktion, Musikvetenskap, Elektroteknik, HDa, LNU och MIUN

Termin 8
3:b-4:b Examensarbete för högskoleexamen i musik- och ljuddesign 15 hp, Ljud- och musikproduktion, HDa


Helfart

Termin 1
Period Kursnamn Högskolepoäng Huvudområde Ansvarigt lärosäte
1:a Introduktionskurs i musik och ljuddesign, 7,5 hp, Elektroteknik, MIUN
1:b Ljudteori, 7,5 hp, Elektroteknik, MIUN
2:a Audioteknologi 1, 7,5 hp, Elektroteknik, MIUN
2:b Musikproduktionsanalys 7,5 Ljud- och musikproduktion HDa

Termin 2
3:a Audioteknologi 2 7,5 Musikvetenskap LNU
3:b Möte med skilda genrer 7,5 Ljud- och musikproduktion HDa
4:a Vår tids musik 7,5 Musikvetenskap LNU
4:b Ljudskapande och ljudsyntes 7,5 Elektroteknik MIUN

Termin 3
1:a Musikskapande 7,5 Ljud- och musikproduktion LNU
1:b Inspelning i studio 7,5 Ljud- och musikproduktion HDa
2:a Företagsekonomi för musikbranschen 7,5 Företagsekonomi LNU
2:b Musikproduktion i praktiken 7,5 Ljud- och musikproduktion, Musikvetenskap, Elektroteknik HDa, LNU och MIUNTermin 4
3:a Musikbranschen 7,5 Företagsekonomi LNU
4:a Ljudläggning till rörliga bilder 7,5 Ljud- och musikproduktion HDa
3:b-4:b Examensarbete för högskoleexamen i musik- och ljuddesign 15 hp, Ljud- och musikproduktion, HDa

4. Examensbenämning

Högskoleexamen med inriktning mot ljud- och musikproduktion (Higher Education Diploma with Specialization in Design of Music and Sound).

5. Behörighetskrav

  • Grundläggande behörighet