Utbildningsplan

Audiovisuell produktion180 högskolepoäng

Programkod
KAVIG
Programansvarig
Tanja Jörgensen
Andrew Scott
Fastställd
Fastställd i Utbildnings- och Forskningsnämnden 2009-11-26.
Gäller fr.o.m. 2010-08-23.
Reviderad
Reviderad 2010-05-27.
Revideringen är giltig fr.o.m. 2010-08-30.

1. Programmets mål

1.1 Mål enligt Högskolelagen (1992:1434), 1 kap. 8 §:

Utbildning på grundnivå ska utveckla studenternas
– förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar,
– förmåga att självständigt urskilja, formulera och lösa problem, och
– beredskap att möta förändringar i arbetslivet.

Inom det område som utbildningen avser ska studenterna, utöver kunskaper
och färdigheter, utveckla förmåga att
– söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå,
– följa kunskapsutvecklingen, och
– utbyta kunskaper även med personer utan specialkunskaper inom området.

1.2 Examensmål enligt Högskoleförordningen (1993:100), bilaga 2:

Kunskap och förståelse
– visa kunskap och förståelse inom det huvudsakliga området (huvudområdet) för utbildningen, inbegripet kännedom om områdets vetenskapliga grund och kunskap om några tillämpliga
metoder inom området.


Färdighet och förmåga
– visa förmåga att söka, samla och kritiskt tolka relevant information för att formulera svar på väldefinierade frågeställningar inom huvudområdet för utbildningen,
– visa förmåga att redogöra för och diskutera sitt kunnande med olika grupper, och visa sådan färdighet som fordras för att självständigt arbeta med vissa uppgifter inom det område som utbildningen avser.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
– visa kunskap om och ha förutsättningar för att hantera etiska frågeställningar inom huvudområdet för utbildningen.

1.3 Utbildningsprogrammets mål

Efter genomförd utbildning ska studenten kunna
Kunskap och förståelse
– såväl muntligt som skriftligt redovisa kunskaper om aktuella förändringar i mediebranschens produktionsvillkor, särskilt vad gäller den audiovisuella teknologins påverkan

– såväl muntligt som skriftligt visa kritisk förståelse om audiovisuella produktioners kommunikativa möjligheter

– såväl muntligt som skriftligt visa för yrkesområdet relevanta kunskaper i elektronik samt datateknik

Färdighet och förmåga
– såväl muntligt som skriftligt kunna redogöra för hur en given utrustning kan användas på ett självständigt sätt i ett produktionsmoment genom att beskriva möjligheter, begränsningar samt lämpligt arbetssätt

– initiera, planera, leda, genomföra och redovisa audiovisuella produktioner inom flera komplexa och specialiserade tillämpningsområden

– beskriva och analysera audiovisuella produktioner teknologiskt, estetiskt och kontextuellt

– initiera, planera, genomföra och i uppsatsform redovisa ett vetenskapligt mindre arbete inom huvudområdet

– självständigt utföra en kritisk granskning av ett vetenskapligt mindre arbete


Värderingsförmåga och förhållningssätt
– självständigt värdera audiovisuella produktioner utifrån kännedom om genrekonventioner och kunna kommunicera sina bedömningar med både specialister och icke-specialister

– i ord och handling visa en medvetenhet om etiska principer i samband med audiovisuell produktion

– utvärdera sitt eget lärande inom området audiovisuell produktion och identifiera behovet av ny kunskap för fortsatt lärande

2. Huvudsaklig uppläggning

Grundidén med programmet är att studenten parallellt lär sig två produktionsområden – ljud/musik och bild – som annars finns i skilda utbildningar. I början möter studenten bild- respektive ljud-/musikproduktion i separata kurser. Efter hand integreras dessa områden och studenten får lära sig skapa audiovisuella produktioner genom att samtidigt arbeta med både ljud/musik och bilder.

Stor vikt läggs vid det kreativa inslaget i produktionsarbetet, liksom vid förmågan att skapa audiovisuella produktioner för olika tillämpningsområden (exempelvis audiovisuell konstinstallation, musikvideo, VJ-ing, reklamfilm). Båda betoningarna syftar till att förbereda studenterna för arbetsmarknaden genom att göra dem kreativa och flexibla i sitt skapande samt breda i sitt kunnande.

Programmets två sista terminer läses tillsammans med motsvarande terminer i Ljud- och musikproduktionsprogrammet 180 hp för att programmets studenter under sista läsåret ska samverka med studenter i det närliggande Ljud- och musikproduktionsprogrammet.

3. Programmets kurser

Termin 1: Audiovisuell produktion, grund
Introduktion till audiovisuell produktion. Ljud- och musikproduktion. G1 nivå. 7,5 hp
Ljud- och musikskapande till rörliga bilder. Ljud- och musikproduktion. G1 nivå. 7,5 hp
Bildkomponerande 1. Bildproduktion. G1 nivå. 7,5 hp
Audiovisuell representation 1. Ljud- och musikproduktion. G1 nivå. 7,5 hp


Termin 2: Audiovisuell produktion, fortsättning
Bildkomponerande 2. Bildproduktion. G1 nivå. 7,5 hp

Inspelning och ljudläggning till rörliga bilder. Ljud- och musikproduktion. G1 nivå. 7,5 hp

Analys av audiovisuella produktioner. Ljud- och musikproduktion. G1 nivå. 7,5 hp

Uppsats. Ljud- och musikproduktion. G1 nivå. 7,5 hp


 

Termin 3: Audiovisuell artist
Estetiska strategier i audiovisuell produktion. Ljud- och musikproduktion. G1 nivå. 7,5 hp
Audiovisuella installationer för publika miljöer. Ljud- och musikproduktion. G1 nivå. 7,5 hp
Audiovisuell representation 2. Ljud- och musikproduktion. G1 nivå. 7,5 hp
Creative VJ. Ljud- och musikproduktion. G1 nivå. 7,5 hp


Termin 4: Audiovisuell kommunikation
Kommunikationsteorier. Media- och kommunikationsvetenskap. G1 nivå. 7,5 hp
Planerad kommunikation. Media- och kommunikationsvetenskap. G1 nivå. 7,5 hp
Audiovisuell kommunikation. Ljud- och musikproduktion. G1 nivå. 7,5 hp
Uppsats. Ljud- och musikproduktion. G1 nivå. 7,5 hp

Termin 5: Audiovisuell produktion, fördjupning 30 hp

Vetenskaplig teori och metod. Ljud- och musikproduktion. G2 nivå. 7,5 hp
Individuellt vald fördjupning. Ljud- och musikproduktion. G2 nivå. 7,5 hp

Examensarbete. Ljud- och musikproduktion. G2 nivå. 15 hp

Termin 6: Audiovisuell produktionspraktik 30 hp
Projektarbete. Ljud- och musikproduktion. G2 nivå. 15 hp
Audiovisuell produktion i praktiken. Ljud- och musikproduktion. G2 nivå. 15 hp
4. Examensbenämning

Studerande som med godkänt resultat genomgått programmets kurser och i övrigt uppfyller målen för utbildningen erhåller efter ansökan examensbevis för Filosofie kandidatexamen, huvudområde: ljud- och musikproduktion (Bachelor of Arts, Main Field of Study: Sound and Music Production).

5. Behörighetskrav

  • Grundläggande behörighet

6. Övrigt

För att inkludera programmets namn i examensbeviset fordras minst 150 hp av programmets kurser. I dessa ska kursen Examensarbete 15 hp ingå.